Barnehagen følger kommunens runtiner for overgang barnehage - skole

Vi har førskolegruppe en til to ganger i uken, hvorav en av dagen på vårparten tilbringes sammen med Hanøy barnehage. Vi har gode tradisjoner og et godt samarbeid med Hanøy skole som er vår nærskole. Arbeidet med å bygge relasjoner mellom barnehage og skole starter allerede fra høsten av når barnet begynner i førskolegruppen. Sammen med skolen lager vi en plan over ulike treffpunkter.

Vi tilstreber at alle skal få besøke sin skole, også de som skal begynne på andre skoler enn Hanøy skole.  

I førskolegruppen øver vi spesielt på basisferdigheter som barna trenger for å få en god overgang til skole og inn i skolehverdagen. Dette er ferdigheter som å:

  • vente på tur,
  • dele med andre
  • være stille og lytte mens andre snakker
  • høflighetsregler
  • trene på å holde orden
  • gjøre seg ferdig med påbegynte oppgaver
  • øve på friminutt
  • selvstendighet i toalettsituasjoner.


Barnehagetiden avsluttes med at førskolebarna blir rosaruss.  Barna får rosa russehatter og russekort. 

 Rosaruss 720 720

Back to top