Kommunelegen har ansvar for å vurdere risikoen ved utbrudd og den generelle smittesituasjonen i Askøy kommune. Kommuneoverlegen vurderer den epidemiologiske situasjonen, spredningspotensial og forventet sykdomsutfall.

Smitterisiko ble sist vurdert 15. april 2021.

Kommuneoverlegens oppsummering

Kommunen befinner seg i uke 15 på risikonivå 1 (kontroll).

Vi har hatt 14 påviste tilfeller i kommunen den siste uken. Alle med kjent smittevei. 3 er importsmitte. Kapasitet på testing er god, og smittesporingen er effektiv.

Vi følger nasjonale smitteverntiltak. Vi har oversikt og kontroll på smittesituasjonen.


Folkehelseinstituttet sin tabell over risikonivå

Her kan du se de ulike nivåene av risiko:

Risikonivåer

Beskrivelse

Nivå 1

(Kontroll)

Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.

 

Nivå 2

(Kontroll med klynger)

Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit.

Nivå 3

(Økende spredning)

Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.

Nivå 4

(Utbredt spredning)

Høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.

Nivå 5

(Ukontrollert spredning)

Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel.

Bakgrunn for lokal smitterisikovurdering

Statsforvalteren (det nye navnet på fylkesmannen fra 2021) skal gå gjennom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets rapporter om situasjonen i fylket sammen med kommunene. Kommunene fastsetter sitt risikonivå basert på en løpende vurdering. Statsforvalteren oppdaterer alle disse risikonivåene på sin hjemmeside.

Dersom de samlede risikovurderingene tilsier at tiltakene bør endres i geografiske områder med flere kommuner, skal statsforvalteren bidra til samordning av tiltakene, slik at man unngår unødvendig variasjon. Statsforvalteren skal også fremme samarbeid og gjensidig bistand mellom kommunene.

(Kilde: FHI)

Les mer om risikovurdering på FHI sine nettsider

Back to top