Formål

En alternativ måte å organisere tjenesten personlig assistanse på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.


Hva får du?

  • Du har selv rollen som arbeidsleder med ansvaret for organisering og innhold innen de timene du er tildelt.
  • Tjenestene i BPA omfatter praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt.
  • Du velger din assistent fra en kommunal eller privat leverandør.
  • Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten.
  • Hvis du ikke selv kan være arbeidsleder for assistenten, kan rollen som arbeidsleder ivaretas av noen som kjenner deg godt.

Krav til søker

  • Du må ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse.

Hva koster det?

  • Husholdningens samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale.
  • Egenandel er den samme om du velger privat eller kommunal leverandør.
  • Du betaler per time, men aldri mer enn maksimumsbeløpet for din inntekt.

Søknadsbehandling

 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
 2. Etter kort tid får du svar med opplysning om forventet behandlingstid.
 3. Saksbehandler kontakter deg.
 4. I noen tilfeller kan helsetjenester i hjemmet igangsettes innen få dager.
 5. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
 6. Saksbehandler innhenter nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere.
 7. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Kontakt

  • Fagavdeling helse og omsorg

Back to top