Formål

  • Utgreiings- og tilretteleggingsmidler (UTM. Tidligere kalt BU-midler) blir satt av i de årlige forhandlingene om Jordbruksavtalen og blir forvaltet av Fylkesmannen.
  • Midlene skal brukes til å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskapning.
  • UTM er bare rettet mot utviklingsprosjekt og ikke mot konkrete investeringstiltak.

UTM- tiltak er:

  • Stimuleringstiltak for utvikling av nye næringer.
  • Samarbeidsprosjekt med relevans for landbruk og bygdenæringer.
  • Medfinansiering av prosjekt i fylke- eller kommunal regi som  fremmer kompetanseutvikling, entreprenørskap og attraktive bygdesamfunn.
  • Spleiselag for å realisere tiltak og satsinger innenfor Regionalt Næringsprogram

Hvem kan søke

Organisasjoner, institusjoner, kommuner, virksomheter og ulike samarbeidsorgan, hovedsaklig innenfor landbruket. Søknader skal sendes til Fylkesmannen gjennom utfylling av elektronisk skjema.


Søknadsfrister

  • Fylkesmannen i Hordaland behandler UTM-søknader i to søknadsrunder, 15.april og 15.september.
  • For elektronisk søknadskjema og mer informasjon om ordningen se:
  • Statsforvalteren i Vestland

Kontakt avdelingen

Back to top