Askøy kommune skal bygge nytt høydebasseng på Dyrdalsfjellet. Bassenget bygges i plasstøpt betong og får et vannvolum på ca 4000 kubikkmeter. Betongkonstruksjonen blir ca 45 meter lang, 25 meter bred og 5 meter høy. Ved siden av bassenget bygges et ventilkammer med trykkøkningsstasjon. 
 
Bassenget skal etableres delvis inn i eksisterende terreng og vil delvis bli forblendet av dette. Synlig del av basseng (mot øst) vil ha en avrundet (buet) form for å passe inn i omgivelsene. Terrenget like bakenfor bassenget (mot vest) ligger høyere, slik at bassenget normalt ikke skal endre utsikts- og solforhold for den nærmeste bebyggelsen.
I forbindelse med etablering av nytt høydebasseng er det også behov for å legge nye vann- og avløpsledninger. Eksisterende ledningsnett skal tilknyttes det nye høydebassenget, og høydebassenget skal forsyne flere trykksoner som er tilpasset høydeforholdene til bebyggelsen i området. 
I tilknytning til høydebassenget skal det bygges følgende infrastruktur:
 
  • Ny gangveg og vannledning fra Stongafjellet til Tøssedalen, lengde 650 meter. Gangveien vil knytte sammen de to store boligfeltene Stongafjellet og Øvre Kleppe, og kan benyttes som skolevei. Gangveien blir en grusvei som skal ha en god terrengtilpasning, og blir utstyrt med belysning, nødvendige rekkverk, vegbom i hver ende og en liten rasteplass med benker på toppen. 
  • Flossmyra forlenges i full bredde ca 100 meter videre fra dagens ende. Her blir det også tilrettelagt for fremtidig fortau og det skal legges nye vann- og avløpsledninger. Videre bygges ny adkomstveg med vann- og avløpsledninger fra Flossmyra til nytt høydebasseng ved Dyrdalsfjellet, lengde 170 meter. Disse vegene blir asfaltert og utstyrt med belysning, nødvendige rekkverk og vegbom i starten av adkomstveg. 
  • Nye vann- og avløpsledninger gjennom hele Tøssedalen og Listerholene frem til Kleppevegen. Eksisterende ledninger som er av eldre dato blir skiftet ut. Siden denne grøftetraseen går i eksisterende veg, vil det i perioder bli behov for innsnevring eller stenging av deler av Listerholene og Flossmyra. Ved behov for omkjøring kan Øvre Kleppevegen og Sollivegen benyttes. Omkjøring vil bli skiltet og naboene i området vil bli varslet særskilt. Vegen holdes åpen for fotgjengere.
  • Nye vannledninger inn til Kyrkjelemyra frem til eksisterende høydebasseng i fjell. Det skal også bygges ny vei i forlengelsen av Kyrkjelemyra frem til eksisterende tunnelbasseng, lengde ca 80 meter.
  • Langs flere av traseene skal Norgesnett legge nye strømkabler og BKK Fiber skal tilrettelegge for fremføring av fiberkabler.
Prosjektet gjennomføres som 3 entrepriser der Hanøy Riggboring skal bygge gangvegen mellom Stongafjellet og Tøssedalen, Åmodt entreprenør skal bygge høydebassenget med adkomstveg, og Halvorsen Grave- og Transportservice skal legge nye vann og avløpsledninger gjennom Listerholene og Tøssedalen.

Hvor

Nytt høydebasseng skal etableres på østsiden av Dyrdalsfjellet, ca 50 meter fra eksisterende bebyggelse i Flossmyra og Tøssedalen.
Til høyre kan du laste ned oversiktstegninger for prosjektet. Disse viser plassering av alle nye anlegg som skal bygges i forbindelse med høydebassenget.

Hvorfor

Nytt høydebasseng skal avløse eksisterende høydebasseng i fjell under Øvre Kleppe, og sikre trygg og stabil vannforsyning til Kleppestø og tilstøtende områder. Trykkforholdene på Øvre Kleppe blir også forbedret.
Høydebassenget vil fungere som en buffer med renset vann ute på ledningsnettet. Dette er vesentlig for å sikre stabil vannforsyning ved at man kan utføre reparasjoner og vedlikehold på ledningsnettet uten at store områder mister vannet. Høydebassenget fungerer også som utjevning slik at produksjonen av drikkevann kan holdes stabilt selv om forbruket varierer i løpet av døgnet. I tillegg bidrar høydebassenget til å sikre nok slokkevann ved en brann.

Hvem

Det er seksjon Vann og avløp som er ansvarlig for utbygging av nytt høydebasseng med tilhørende infrastruktur.

Når

Anleggsarbeidene vil starte i slutten av august 2017 og forventes ferdigstilt i løpet av sommeren 2018. Alle 3 entreprisene starter samtidig, men har noe ulik ferdigstillingsdato. Høydebassenget vil trolig kunne settes i drift rundt årsskiftet 2018/2019.

SMS-tjeneste

Askøy kommune ønsker å holde grunneiere og beboere i området løpende informert underveis i gjennomføringen av prosjektet. Det er derfor etablert en SMS-tjeneste som alle interesserte kan melde seg på. Du vil da få meldinger med varsel om veistenginger, sprengningsarbeider, og annen relevant informasjon underveis i anleggsgjennomføringen. Alle meldinger som mottas er gratis.

For påmelding send INFO til 2401.

Dersom du ønsker å melde deg av tjenesten igjen, send INFO STOPP til 2401.


Kontakt

Prosjektleder: Jan Ove Vindenes
Mobilnummer: 970 51 799
E-post: jvin@askoy.kommune.no
 
Leder VA: Anton Bøe
Mobilnummer: 970 51 799
E-post: anton.boe@askoy.kommune.no
 
 

Vedlegg :

Oversiktstegning 1
Oversiktstegning 2