Askøy kommune skal bygge ut ny drikkevannskilde for å sikre tilstrekkelig vannforsyning til øyens beboere og næringsliv.

Hvor

Askevatnet ligger øst på Askøy og har et areal på 2,23 km2. Nedbørsfeltet til Askevatnet dekker ca. 1/10 av kommunens areal og omfatter flere andre vann.

På Hanevik skal det bygges nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende ledningsnett som i første omgang skal forsyne søre Askøy. I Lien på Ask, bygges det ny demning i tilknytning til den gamle demningen. I tillegg skal det bygges avskjærende ledninger for kloakk i et stort område i nedbørsfeltet.


Hvorfor

Askøy er en kommune i sterk vekst og prognosene tilsier at folketallet vil øke fra 28.000 til 37.000 innen 2030.

I dag forsynes innbyggerne med drikkevann fra Kleppevatnet, Ingersvatnet og Oksnes. Disse drikkevannene har små nedbørsfelt og en begrenset kapasitet. Vannforsyningen er pr. i dag presset til et kritisk nivå. For å sikre tilstrekkelig og trygt drikkevann til eksisterende og fremtidige innbyggere samt næringslivet, skal Askevatnet bygges ut til å bli ny hovedvannkilde. Askevatnet har en svært god kapasitet og er beregnet å kunne forsyne kommunen med forbruksvann i overskuelig fremtid.


Hvem

Det er seksjon Vann og avløp som er ansvarlig for utbygging av Askevatnet.


Når

Utbygging av Askevatnet har vært under planlegging i mange år. I 2010 fikk man konsesjon fra NVE og arbeidet ble intensivert. Prosjektet har svært mange elementer og det har vært jobbet med planlegging, regulering, grunnavtaler og klausulering av nedbørsfeltet de senere år.
Det prosjekteres nå vannbehandlingsanlegg, hovedledninger mot Åsebø og sørover samt avskjærende avløpsledninger i nedbørsfeltet.
Våren 2014 startet anleggsarbeidet med ny demning i Lien, dette arbeidet forventes å være ferdig mars 2017. Vi regner med oppstart for hovedledning langs FV 563 i 2017. Når det gjelder vannbehandlingsanlegget så er det detaljprosjekteringen som gjenstår.

Kontaktpersoner

Prosjektleder: Ove Pedersen
Mobilnummer: 932 56 850
E-post: ove.pedersen@askoy.kommune.no

Leder VA: Anton Bøe
Mobilnummer: 970 51 799
E-post: anton.boe@askoy.kommune.no


Vedlegg :

Klausuleringsbestemmelser Askevatnet

Informasjonsbrosjyre klausuleringsbestemmelser Askevatnet