Hva skal vi oppnå?

Vi ønsket å få et bilde av omfanget av barnefattigdom i kommunen samt utfordringer knyttet til arbeidet med å hindre barnefattigdom eller konsekvensene av dette. Analysen skulle danne grunnlag for det videre utviklingsarbeid og tiltak.


Bakgrunn

Deltakelse i Fylkesmannen i Hordaland sin satsing mot barnefattigdom i perioden 2015-2019.


Hva fant vi ut av?

Det overordnede bildet er at Askøy er et samfunn der de aller fleste har det veldig bra sett i sammenheng med levekårsutfordringer. Utdanningsnivået øker, inntekten er høy og det er samlet sett lav inntektsulikhet. Det er en lavere andel enslige forsørgere og barnefamilier med lavinntekt sammenlignet med landet og Hordaland. Andel barnefamilier som lever på sosialhjelp har også vært stabilt når man ser over en årrekke.

Som et generelt bilde kunne man da konkludere med at barnefattigdom er en liten utfordring i Askøysamfunnet. Men det som er interessant i analysen er å se nærmere på hvordan samfunnet, barnehager, skoler og de øvrige kommunale tjenester da er innredet for de sirka 500 barn som faktisk vokser opp i familier med lavinntekt og levekårsutfordringer. 


Hvem er involvert?

Analysen ble gjennomført av interne krefter i prosjektgruppen for arbeidet med barnefattigdom.


Når?

Analysen ble gjennomført i 2015 og lagt frem i 2016.


Vedlegg:

Selve analysen kan leses i nedenstående rapport "Et bilde av barnefattigdom i Askøy".