Hva skal vi oppnå?

Vi skal gi barn i lavinntektsfamilier bedre mulighet for å kunne delta i SFO.


Bakgrunn

Askøy kommune har høye satser for SFO. Det er ingen søskenreduksjon, og det er ingen ordninger for inntektsjustert foreldrebetaling på samme måte som det er for barnehage.


Hvem er målgruppen?

Barn i lavinntektsfamilier som ikke benytter seg av SFO-tilbud som følge av sin økonomiske situasjon, er målgruppen.


Hva skal vi gjøre?

Vi skal etablere og prøve ut en ordning for inntektsjustert foreldrebetaling for SFO-tilbudet.


Hvem er involvert?

Fagavdeling skole er involvert.


Når?

Det er ikke besluttet når en modell skal prøves ut.


Status

Rammene for ordningen er under utarbeidelse.