Hva skal vi oppnå?

Enslige forsørgere som mottar sosialhjelp, skal få bedret sin økonomiske situasjon.


Bakgrunn

Askøy kommune har ikke hevet sine sosialhjelpssatser over mange år. Dette gjør at barnefamilier som mottar sosialhjelp, relativt sett har blitt enda fattigere. En kommune som har barnefattigdom som en satsing, bør også være opptatt av å bedre det økonomiske råderommet til de familier som har aller minst.


Hvem er målgruppen?

Enslige forsørgere som mottar sosialhjelp, er målgruppen.


Hva skal vi gjøre?

Vi skal heve sosialhjelpssatsene til dagens nivå samt slutte å ta med barnetrygden som del av grunnlaget når sosialhjelpen skal beregnes.


Hvem er involvert?

Nav har informert det politiske nivået om hvor virkningsfull en beslutning om økte sosialhjelpssatser vil være mot barnefattigdom.


Når?

Økning i sosialhjelpssatser for enslige forsørgere ble politisk vedtatt i 2017.


Status

Økningen er vedtatt og lagt inn i budsjettrammen for 2018.