Hva skal vi oppnå?

Barnefamilier med levekårsutfordringer, som har barnefattigdom som følge, skal få en helhetlig hjelp som bidrar til å forbedre livssituasjonen her og nå for både barn og voksne i familien.

Det er et mål både å redusere barnefattigdom gjennom å øke foreldrenes inntekt og å redusere konsekvensene av barnefattigdom gjennom å sikre deltakelse, mestring og en bedret livssituasjon.


Bakgrunn

Levekårsteamet ble opprettet i Nav høsten 2016 gjennom tilskuddsmidler og som en del av Program mot barnefattigdom. Familier berørt av barnefattigdom vil ofte ha mange andre utfordringer i tillegg til de økonomiske.

Eksempler er helseutfordringer, manglende deltakelse, vanskelig bosituasjon, språkutfordringer og gjeldsproblemer. Den samlede situasjonen kan bli uoverskuelig for familien, og det kan være behov for hjelp fra flere tjenester.


Hvem er målgruppen?

Målgruppen er barnefamilier i en vanskelig livssituasjon som følge av lav inntekt samt andre utfordringer som samlet sett gir familien en vanskelig situasjon.


Hva skal vi gjøre?

Levekårsteamet tilbyr en helhetlig oppfølging av familier med levekårsutfordringer. Familiene har ofte mange ulike utfordringer i tillegg til den økonomiske. De praktiske utfordringer rundt økonomi kan også stå i veien for at annen hjelp blir iverksatt eller blir nyttig. Levekårsteamet hjelper med å rydde i og koordinere disse utfordringene sammen med familien, der alle familiemedlemmer, både barn og voksne, får hjelp.

Levekårsteamet skal bidra til at foreldre kommer i jobb eller får en stabil inntekt. I tillegg skal teamet for eksempel hjelpe med følgende: bedre bosituasjon, skaffe barnehage- og SFO-plass, gi råd og veiledning, gjeldsordninger, henvisning til andre hjelpetjenester, skaffe utstyr som senger til barn og utstyr til aktiviteter, hjelpe med cv og jobbsøknad, etablere nettbank og betalingsordninger.

Oppfølgingen er basert på frivillighet, tillit og familiens deltakelse. Den er individuelt tilpasset ut fra behovene og ønskene i familiene.


Hvem er involvert?

Levekårsteamet består av tre personer, hver av dem i 50 prosent stilling. Levekårsteamet er organisert i Nav, men tar imot henvendelser fra alle tjenester.


Når?

Levekårsteamet ble opprettet som prosjekt i 2016 og er driftet av statlige tilskuddsmidler i 2016 og 2017.


Status

November 2018

Levekårsteamet har så langt fulgt opp 41 familier med til sammen godt over 90 barn. I tillegg til dette er det gitt råd og veiledning over en kort periode til en rekke familier som i etterkant er henvist til enklere oppfølging gjennom andre tiltak, som gjeldsrådgivning.

Arbeidet er tidskrevende, men har bedret situasjonen til både barn og foreldre på ulike måter. Blant de konkrete resultater kan nevnes: Flere familier er flyttet ut av kommunal bolig og enten inn på det private leiemarked eller har kunnet kjøpe egen bolig. Foreldre har fått bedret sin inntekt gjennom overgang til arbeidsavklaringspenger, dagpenger, fast jobb, eller arbeidstrening. I tillegg er familiens samlede situasjon bedret gjennom eksempelvis oppfølging av helseutfordringer, økt deltakelse på fritidsaktiviteter for barna og praktisk hjelp til bedring av boforhold.