Hva kan du søke om

 • Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Produksjonstilskudd og søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i året.

Søknadsfristene fra og med 2018:

 • 15. mars (med muligheter til å gjøre endringer frem til og med 29. mars)
 • 15. oktober (med muligheter til å gjøre endringer frem til og med 29. oktober)
 • Formålet med produksjonstilskudd er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp" (jf. forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 1).
 • Det er delmål for hver ordning.
 • Tilskuddet beregnes med en sats per dyr eller dekar areal.
 • Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:
  • Arealtilskudd
  • Kulturlandskapstilskudd
  • Tilskudd til husdyr
  • Tilskudd til lammeslakt
  • Tilskudd til dyr på beite
  • Tilskudd til dyr på utmarksbeite
  • Driftstilskudd til melkeproduksjon
  • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • Tilskudd til bevaringsverdige storferaser
  • Arealtilskudd til økologisk landbruk
  • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
  • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
  • Distriktstilskudd til potetproduksjon i Nord-Norge

Hvem kan søke

  • Alle landbruksforetak kan søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.
  • For å være berettiget tilskudd må foretaket fylle visse vilkår.
  • Foretaket må
   • - være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer).
   • - drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer.
  • Foretak som kun driver med birøkt er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer.
  • Foretaket må disponere de dyra og de arealene det søker tilskudd for.
  • For å være berettiget til tilskudd skal alt areal skal som hovedregel drives aktivt på det tidspunkt eller i den perioden som framgår av jordbruksavtalen.
  • Foretaket må oppfylle vilkårene som gjelder sin produksjon for å kunne få produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.
  • Søkeren plikter å sette seg inn i regelverket.
  • For informasjon om hvordan du skal forstå bestemmelsene i forskriften, se  pdf Rundskriv 2020 - 28 (627 KB)  .  
  • Det er mulig å søke dispensasjon fra kravene. Du finner dette nærmere omtalt i samme rundskriv.

Hvordan søke


Kontakt avdelingen

Back to top