Vedtak om nytt vegnavn i Askøy kommune

Lille FauskangerKlagenemda for stedsnavnsaker har vedtatt at skrivemåten av stedsnavnet/gårdsnavnet skal være Lille Fauskanger. På bakgrunn av dette har Askøy kommune omgjort skrivemåten av tidligere vedtatt vegnavn Litle Fauskanger. I medhold av lov om stadnamn §6, kunngjøres det at Askøy kommune har vedtatt følgende vegnavn:

 

Parsell / områdebeskrivelse Vedtatt vegnavn
Veg med avkjørsel fra fv. 562 til Lille Fauskanger                Lille Fauskanger      

 

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 12 påklages av de som etter § 6 første ledd bokstav a) – c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Dvs. at klageretten på det vedtatte, kun gjelder skrivemåten, ikke vegnavnet.
Klageretten gjelder heller ikke vedtatt parsellinndeling.
Klagefrist: 06.03.2020.

Eventuell klage rettes på e-post til  eller skriftlig til:
Askøy kommune, Plan og bygg
Klampavikvegen 1
5300 KLEPPESTØ 

Merk e-post eller brev med Vegnavn.