Reguleringsplan med konsekvensutredning - offentlig ettersyn

Kartutsnitt MarikovenKUNNGJØRING

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Plan 413 – Marikoven kai- og næringsområde, gbnr. 12/125 med flere

Planområdet er ca. 39 daa. og er beliggende ved buss-snuplassen i Marikoven. I planområdet er det foreslått oppført næringsbygg, industribygg og småbåthavn. Det er videre foreslått å regulere inn veg med fortau, kai og vegetasjonsskjermer.

Berørte grunneiere og naboer i området vil så vidt mulig bli varslet særskilt med brev.

Planforslagene er lagt ut på Kundetorget, Kleppestø i tidsrommet 06. juni til 18. juli 2019, og på Askøy kommunes internettsider www.askoy.kommune.no fra den 06. juni.

  • Du kan også lese dokumentene på Planinnsyn - (Søkeord: 413)

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Seksjon byggesak og private planer, telefon 56 15 80 00.

Eventuelle merknader sendes innen 18. juli 2019 til: eller i brev til:
Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.