Plan 520I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Plan 520 - Anlegg for teknisk infrastruktur, Skarholmen - Gbnr 10/13 m.fl.

Planområdet utgjør ca. 34 dekar og er beliggende i Skarholmen, på vestsiden av Askøybroen.

Planforslaget legger til rette for nytt avløpsrenseanlegg og lagerbygg, med tilhørende trafikalt anlegg. Renseanlegget skal bygges som sekundærrenseanlegg og dimensjoneres for 20 000 (pe) personekvivalenter.

Berørte grunneiere og naboer i området vil så vidt mulig bli varslet særskilt med brev.

Planforslagene er utlagt på Kundetorget, Kleppestø i tidsrommet 04.02.21 til 18.03.21, og på Askøy kommunes planregister fra den 04.02.21.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Seksjon byggesak og private planer, telefon
56 15 80 00.

Eventuelle merknader sendes innen 18.03.21 til: eller til:
Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø.

Husk å merk e-post eller brev med Plan 520.


Back to top