Plan 505 - Mjølkevikvarden, gbnr. 38/24 med flere

KUNNGJØRING

Reguleringsplan - offentlig ettersyn

Plan505 oversiktskart

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Plan 505 – Mjølkevikvarden, gbnr. 38/24 med flere

Planområdet er ca. 165 dekar og er beliggende på Mjølkevikvarden.

Intensjonen med planen er å anlegge en hulldekkefabrikk i området. Planforslaget legger opp til næringsbebyggelse / industri med tilhørende infrastruktur.

Berørte grunneiere og naboer i området vil så langt mulig bli varslet særskilt med brev.

Planforslagene er lagt ut på Kundetorget i Rådhuset, Kleppestø i tidsrommet 26. september til 7.november 2019, og her på kommunens nettsider.  

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Seksjon byggesak og private planer, telefon 56 15 80 00.

Frist for merknader

Eventuelle merknader sendes innen 7. november 2019 til: eller i brev til: Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.


Kart og dokumenter:

Åpne Planinnsyn  Søkeord = Plan 505

Plan 505 - Kart over planområdet PNG