Oversiktsbilde plan 504 Svartedalsvegen

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Plan 504 – Svartedalsvegen – fortau med vegutbedring – Florvåg – del av gbnr 6/1197 m.fl

Planområdet utgjør 57 dekar. Det er lokalisert øst på Askøy, og omfatter den kommunale vegen Svartedalsvegen. Planforslaget legger til rette for fortau langs hele strekningen, kantstopp for buss, samt utbedring av vegen i eksisterende trasé.

Berørte grunneiere og naboer vil så vidt mulig bli varslet særskilt ved brev.

Planforslaget er utlagt i Rådhuset i tidsrommet 06.01.22 til 18.02.22 og i Askøy kommunes planregister. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Plan og utvikling, telefon 56 15 80 00.

Eventuelle merknader sendes innen 18.02.2022 til: , eller med brev til:

Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Husk å merke epost eller brev med Plan 504.


 

 

 

Back to top