Plan 499 - Lønvarden sør

Plan 499 Lønvarden sørI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Plan 499 – Lønvarden sør

Planområdet utgjør ca. 104 dekar og ligger i Lønvarden. Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse, i form av rekkehus og blokkbebyggelse, med tilhørende infrastruktur, felles uteoppholdsareal og friluftsområder.
I planområdet er det foreslått oppført inntil 306 nye boenheter fordelt på 7 delfelt.

Berørte grunneiere og naboer i området vil så vidt mulig bli varslet særskilt med brev.

Planforslaget er utlagt på Kundetorget, Kleppestø i tidsrommet 09.07.20 til 27.08.20, og på Askøy kommunes planregister fra den 09.07.20. Saksbehandler vil være tilgjengelig for spørsmål i Kundetorget kl. 9-11 og 12-14 onsdag 12.08.20.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Seksjon byggesak og private planer, telefon 56 15 80 00.

Eventuelle merknader sendes innen 27.08.20 til: eller til:
Askøy kommune
Plan og bygg
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø.

Husk å merk e-post eller brev med Pan 499.