Plan 495 - Gang- og sykkelveg Munkebotn, offentlig ettersyn

 

Plan 496 Gang og sykkelveg MunkebotnI medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Plan 495 – Gang- og sykkelveg Munkebotn gbnr. 9/286

Planområdet utgjør omlag 68 dekar og tar med seg ca. 1,5 km av fylkesveg 217 fra Storebotn til Erdal. Planen legger til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 217, samt avkjørsler til Askøy aktivitetssenter, Askøytippen, Ingersvatn vannbehandlingsanlegg og Erdal ungdomsskole. Den regulerer også kollektivholdeplasser langs fylkesvegen og snuplass for rutebuss.

Berørte grunneiere og naboer i området vil så vidt mulig bli varslet særskilt med brev.

Planforslagene er utlagt på Kundetorget, Kleppestø i tidsrommet 16.10.2019 til 1.12.2019, og på Askøy kommunes planregister fra 16.10.2019.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Seksjon plan og utvikling, telefon 56 15 80 00.

Eventuelle merknader sendes innen 1.12.2019 til: eller til:
Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Husk å merk e-post eller brev med Plan 495.


 Kart og dokumenter