Plan 481 – Verkstomten småbåthavn, Straumsneset - Offentlig ettersyn

Plan 481 StraumsnesetReguleringsplan - offentlig ettersyn

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Plan 481 – Verkstomten småbåthavn, Straumsneset. Gbnr. 4/424, 425 m.fl.

Planområdet utgjør ca. 7,4 daa og ligger innerst i bukten vest for Straumsneset.

Planen legger til rette for etablering av ny kaifront med noe utfylling i sjø, utvidelse av småbåthavn til 24 båtplasser, nytt bygg for lagring av båter på land, samt tilhørende infrastruktur som tilkomstveg og parkering.

Berørte grunneiere og naboer i området vil så vidt mulig bli varslet særskilt med brev.

Planforslaget er utlagt på Kundetorget, Kleppestø i tidsrommet 19.03.20 til 30.04.20, og på Askøy kommunes planregisterfra den 19.03.20.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Byggesak og private planer, telefon 56 15 80 00.

Eventuelle merknader sendes innen 30.04.20 til: eller til:
Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø.

Husk å merk brev eller e-post med Plan 481.