I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Plan 417 – Næringsområde – Del av gbnr 18/2 - Kollevåg

Planområdet utgjør ca. 25 dekar og er beliggende på Kollevåg, gbnr 18/2, sør og vest for krysset mellom Hanøyvegen og vegen Hanøytangen.

Planområdet er foreslått regulert til næringsområde. Planforslaget viser 2 næringstomter, tomter/delområder, uten at det er tatt videre stilling til hvilke næringer som skal etablere seg her. Det er videre foreslått å regulere inn samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, noen små deler til eksisterende boligbebyggelse, LNFR og friluftsformål.

Berørte grunneiere og naboer i området vil så vidt mulig bli varslet særskilt med brev.

Planforslagene er utlagt på Kundetorget, Kleppestø i tidsrommet 09.11.23 til 21.12.23, og på Askøy kommunes planregister fra den 09.11.23.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til enhet for Arealplaner, telefon 56 15 80 90.

Eventuelle merknader sendes innen 21.12.23 til: eller til:
Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø.

Husk å merk epost eller brev men Plan 417.


 

Back to top