Plan 403 - Friluftsvegen vest - Reguleringsplan, offentlig ettersyn

Plan 403 Friluftsvegen vestReguleringsplan - offentlig ettersyn
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Plan 403 – Friluftsvegen vest, gbnr.18/54 m.fl.

Planområdet utgjør ca. 18 daa., og er beliggende i Kollevåg ved avkjørselen til Kollevåg friluftsområde.

Planen legger til rette for inntil 34 nye boenheter (småhus- og leilighetsbebyggelse).

 Berørte grunneiere og naboer i området vil så vidt mulig bli varslet særskilt med brev.

Planforslagene er utlagt på Kundetorget, Kleppestø i tidsrommet 31.10.19 til 12.12.19, og på Askøy kommunes planregister fra den 31.10.19.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Seksjon byggesak og private planer, telefon 56 15 80 00.

Eventuelle merknader sendes innen 12.12.19 til: eller til:
Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø.

Husk å merk e-post eller brev med Plan 403.