Oversiktsbilde Plan 388 Romleåsen, Tveit

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge
følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Plan 388 – Romleåsen, Tveit – Gbnr. 17/84 m.fl.

Planområdet utgjør ca. 29 dekar, og ligger på Tveit, nord for Solåsen, vest for Romledalen. I planområdet er det foreslått oppført inntil 30 nye boenheter, i form av tomannsboliger, firemannsboliger og rekkehus. Planforslaget regulerer vegtilkomst via eksisterende veg gjennom
boligfeltet Romledalen, der vegen foreslås regulert med fortau.

Berørte grunneiere og naboer i området vil så vidt mulig bli varslet særskilt med brev.

Planforslaget er utlagt på Rådhuset i tidsrommet 11.11.21 – 23.12.21, og på Askøy kommunes iplanregister. Saksbehandler vil være tilgjengelig for spørsmål i Kundetorget mellom kl. 0900-1100 og 1200-1400 den 25.11.21.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Seksjon byggesak og private planer, telefon 56 15 80 00.

Eventuelle merknader sendes innen 23.12.21 til: eller til:
Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø.

Husk å merk epost eller brev med Plan 388.


 

 

Back to top