Plan 376 - Skarpevardane - Offentlig ettersyn og høring


Plan 376 SkarpevardaneI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Plan 376 - Skarpevardane - Del av gbnr 8/14

Planområdet utgjør ca. 17.8 dekar og er beliggende på Øvre Kleppe i enden av vegen Flossmyra.

I planområdet er det foreslått oppført 20 nye boenheter. Boligtypene som foreslås oppført er 13 boliger med en boenhet og 2 bygg med tilsammen 7 boenheter. Innenfor planområdet er det i plan 350 regulert inn et høydebasseng, beliggenheten til høydebassenget er endret i planforslaget for plan 376. Det er videre foreslått å regulere inn lekeplasser, grøntstruktur og turveg.

Berørte grunneiere og naboer i området vil så vidt mulig bli varslet særskilt med brev.

Planforslagene er utlagt på Kundetorget, Kleppestø i tidsrommet 28.11.19 til 09.01.20, og på Askøy kommunes planregister fra den 28.11.19.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Seksjon byggesak og private planer, telefon 56 15 80 00.

Eventuelle merknader sendes innen 09.01.20 til: eller til:
Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø.

Husk å merk brev eller e-post med Plan 376.