MyraneUtvalg for teknikk og miljø har i møte den 14.02.2019, sak 37/19, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan plan 362 Myrane til offentlig ettersyn. Gjennom planen blir det lagt til rette for en bedre arealutnyttelse, med høyere fortetting og opprydding i bygningsstrukturen. Området er primært for skole, idrett og helse, som er hovedfunksjonene i dag. Et viktig premiss i planen er å styrke de myke trafikantene. Mindre bilkjøring, og mer satsing på gang og sykkel vil komme barn og unge til gode i bruken av området. Planområdet har en størrelse på ca. 250 daa.

Planforslaget er utlagt i kundetorget, Kleppestø, i tidsrommet 11.03.2019 til 23.04.2019, og på Askøy kommunes planregister fra den 11.03.2019.

Eventuelle merknader merkes med «plan 362» og sendes inn 23.04.2019 til postmottak@askoy.kommune.no eller til :

Askøy kommune
Areal og samfunn
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Etter at planforslaget har vært til offentlig ettersyn, vil saken bli tatt opp til ny behandling i utvalg for teknikk og miljø, sannsynligvis i møte 9.05.2019. Utvalget vil da vurdere eventuelle merknader/uttalelser og deretter fatte vedtak i saken. Blir planforslaget godkjent, går saken videre til behandling i kommunestyret. Eventuelt kan utvalget foreslå endringer i forslaget, med eventuelt nytt offentlig ettersyn.
Ved stadfesting av planen i kommunestyret, vil aktuelle grunneiere og naboer igjen bli tilskrevet og informert om klageadgang og om eventuell rett til å kreve erstatning/innløsning.