Illustrasjon: Kart og godkjentstempel

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har i møte 13.12.2018, sak 158/18, vedtatt følgende plan:

Plan 346 - FV 563 Askebakken - Hanevik/Eivika - VA/veiutbedring (del 2)

Planområdet utgjør omlag 51 dekar, og strekker seg fra Sæterstølen forbi Hanevik til Eivika.

Planen legger til rette for en utvidelse av Fv 563 med tilhørende gang- og sykkelveg, kollektivanlegg og kollektivholdeplasser samt snuplass for buss. Planen legger også til rette for kommunalteknisk anlegg og det kan anlegges VA-ledninger i trasé for gang- og sykkelveg.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning som følge av reguleringen, jamfør Plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må fremsettes innen tre år fra denne kunngjøringen.

Berørte grunneiere og naboer vil så vidt mulig bli varslet særskilt ved brev.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Askøy kommune, seksjon plan og utvikling, på telefon 56 15 80 00, eventuelt se Askøy kommunes planregister.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøring.
En eventuell klage sendes innen 31.01.2019 til: postmottak@askoy.kommune.no eller til:
Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Husk å merk e-post eller brev med Plan 346.