I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende planer:

Plan 343 – Forretningsområde Juvik øst, gbnr. 9/121 og 212 m.fl.

Illustrasjon Kart og godkjentstempelPlanområdet utgjør ca. 12 daa., og er beliggende øst for Juvikflaten boligområde og øst for Expert på Juvik. Det legges opp til kontor/lager/verksted/forretning. Dagligvare tillates ikke.

Ev. krav om erstatning eller innløsning som følge av reguleringen, jf. Plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må fremsettes innen tre år fra denne kunngjøringen.

Berørte grunneiere og naboer vil så vidt mulig bli varslet særskilt ved brev.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Askøy kommune, seksjon byggesak og private planer på telefon 56 15 80 00, ev. se Askøy kommunes planregister.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøring.

En ev. klage sendes innen 24.01.2019 til: postmottak@askoy.kommune.no eller til:
Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Husk å merk e-post eller brev med Plan 343.