I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende planer:

Plan 293 – Berland, gbnr. 34/1 m.fl.

Planområdet ligger på østsiden av FV 222, ca. 500m fra Berland og 1,5km fra skolen på Træet.

Det legges opp til 13 boenheter i ene- og tomannsboliger. I tillegg reguleres FV 222 med g/s- veg til like nord for Træet skole.

Ev. krav om erstatning eller innløsning som følge av reguleringen, jf. Plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må fremsettes innen tre år fra denne kunngjøringen.

Berørte grunneiere og naboer vil så vidt mulig bli varslet særskilt ved brev.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Askøy kommune, seksjon byggesak og private planer på telefon 56 15 80 00, ev. se Askøy kommunes planregister.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøring.

En ev. klage sendes innen 24.01.2019 til: postmottak@askoy.kommune.no eller til:
Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Husk å merk e-post eller brev med Plan 293.