Plan 262 - Slåtteviken - Offentlig ettersyn, reguleringsplan

Plan 262 SlåttevikenI medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Plan 262 - Slåtteviken

Planområdet utgjør ca. 54 dekar og er beliggende vest for Hanøy skole. Planen legger opp til 59 nye boenheter fordelt på tomter og delfelt. Planen viser også lekeplasser, uteoppholdsareal, renovasjon, p-plasser, gang- og turveger, småbåtanlegg og friområder

Berørte grunneiere og naboer i området vil så vidt mulig bli varslet særskilt med brev.

Planforslagene er utlagt på Kundetorget, Kleppestø i tidsrommet 13.02.20 til 26.03.20, og på Askøy kommunes planregister fra den 13.02.20. Saksbehandler vil være tilgjengelig for spørsmål i Kundetorget den 04.03.20 mellom kl. 0900-1100 og 1200-1400.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til byggesak og private planer, telefon 56 15 80 00. Eventuelle merknader sendes innen 26.03.20 til: eller til:

Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Husk å merk brev eller e-post med Plan 262.