Plan 218 - Solhola, Godkjent reguleringsendring

bilde plan 218I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at det er fattet vedtak om endring av følgende plan:

Plan 218 - Reguleringsendring veger, gangveger, leke- og uteoppholdsareal, type bolig og utnyttingsgrad - Gbnr 7/599 m.fl. - Solhola

Planområdet utgjør omlag 21 dekar, og er beliggende i Solhola, Kleppestø.
Planendringen innebærer at veger og avkjørsler endres/flyttes, gangveg fjernes, utnyttingsgrad og bygningstype endres, endring av lekeareal / uteoppholdsareal, justering av eiendomsgrenser, endring av planavgrensning, endring av grenser mellom arealformål, og planen reguleres nå i 2 vertikalnivåer.

Endringen er gjennomført etter en forenklet prosess, jf. bestemmelsene i Plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning som følge av reguleringen, jf. Plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må fremsettes innen tre år fra denne kunngjøringen.

Berørte grunneiere og naboer vil så vidt mulig bli varslet særskilt ved brev.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Askøy kommune, seksjon byggesak og private planer på telefon 56 15 80 00..

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefristen innen 13.08.2020.

En eventuell klage sendes til: eller til:
Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Husk å mer e-post eller brev med Plan 218.


Planarkivet og kartbasen er foreløpig ikke endret, det vil bli oppdatert etter ferien.