Oppstart av reguleringsplanarbeid - Plan 520

Oppstart av reguleringsplanarbeid Plan 520KUNNGJØRING

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 gjøres det herved kjent at Askøy kommune starter opp følgende planarbeid: 

Plan 520 - Anlegg for teknisk infrastruktur, Skarholmen gbnr 10/13 m.fl. 

Askøy kommune skal bygge ut avløpsrenseanlegg for Søre Askøy. Omfanget og utformingen av anlegget vil bli avklart i planarbeidet. Planen skal legge til rette for bruk av området til kommunaltekniske anlegg inkludert avløpsrenseanlegg og kontorbebyggelse. Planområdet er på ca. 42 daa og er i kommuneplanens arealdel avsatt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, LNF, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, småbåthavn og boligbebyggelse. Område avsatt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal benyttes til  kommunaltekniske anlegg og kontorbebyggelse, og er på ca. 28 daa. I tillegg vil planen også legge til rette for en utvidelse av Skarholmvegen. En mindre del av LNF-området skal benyttes til ledningsnett. 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning (KU). 

Berørte grunneiere og naboer vil bli varslet særskilt ved brev.

Eventuelle merknader eller spørsmål til dette varselet om oppstart av planarbeid kan sendes til Norconsult AS v/Ingrid Finne Klynderud, Postboks 1199 Sentrum, 5811 Bergen, eller e-post . 

Det er ikke nødvendig å sende merknader til Askøy kommune. Merknadene vi mottar vil følge saken videre ved behandlingen i Askøy kommune og alle innsendte merknader blir gjennomgått og oppsummerte. Det blir ikke sendt ut svar på merknadene. 

Komplett forslag til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. 

Frist for å komme med innspill og merknader til varsel om oppstart er 12. oktober 2020. 

pdf Oppstartsreferat Skarholmen (1.55 MB)

pdf Planinitiativ Skarholmen (169 KB)

 

Oppstart av reguleringsplanarbeid Plan 520