Oppstart av reguleringsplanarbeid - Plan 502

Bergheim ortofotoKUNNGJØRING

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og 9 gjøres det herved kjent at Askøy kommune starter opp følgende planarbeid:

Plan 502 – Bergheim områdeplan

Planområdet utgjør om lag 180 dekar, og omfatter de ulike alternativene for ny vegtrase, samt fremtidige offentlige utbyggingsområder. Innenfor plangrensen ligger også det eksisterende idrettsområdet, et mindre, fremtidig boligfelt ved klubbhuset og flere boliger.

Formålet med planarbeidet er å utarbeide gode møteplasser for idrett og friluftsliv, sikre trygg ferdsel for myke trafikanter og sikre god trafikkavvikling ved idrettsarrangement på Bergheim.

Askøy kommune har vurdert at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning (KU). Det er utarbeidet et forslag til planprogram som redegjør for planprosessen, og hvilke KU-tema som skal utredes. Fremdriften avviker fra fremdriftsplanen i planprogrammet. Planprogrammet kan sees på rådhuset og her på kommunens nettsider.

Berørte grunneiere og naboer vil så vidt mulig bli varslet særskilt ved brev.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Askøy kommune, seksjon plan og utvikling, telefon 56 15 80 00

Det avholdes åpen kontordag, hvor interesserte kan møte opp og få informasjon og komme med innspill.

  • Sted: Kleppestø senter, biblioteket
    Dato: 5. september 2019
    Klokken: 15:30 til 18:30

Innspill til planarbeidet sendes til eller til:
Askøy kommune, Areal og samfunn, Klampavikvegen 1. 5300 Kleppestø

Frist for å komme med innspill er 30. september 2019. Brev og e-post merkes med «Plan 502 – Bergheim»


Last ned vedlegg