Herdla fortI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres det herved kjent at Askøy kommune starter opp følgende planarbeid:

Plan 512 – Herdla fort, Herdla gbnr. 42/289 m.fl.

Planområdet utgjør omlag 280 dekar, og tar med seg deler av den kommunale vegen Herdleåsen, det offentlige området for tjenesteyting og friområdet på Herdla, samt Forsvarets område på Herdla. Planen skal legge til rette for dagens bruk av Herdla fort som et kultur- og aktivitetsområde, ivareta friområdet i tråd med forvaltningsplan for Herdla, samt ivareta området for Forsvaret. Planen vil også legge til rette for nødvendig kommunalteknisk anlegg.
Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-14 gjøres det herved kjent at Askøy kommune opphever følgende plan:

Oppheving av plan 196 – Nordre Signalen, Herdla gbnr 42/79 m.fl.

Plan 512 vil i all hovedsak overlappe gjeldende plan 196 (ikrafttredelsesdato 15.06.2006). På grunn av oppdaterte kystlinjer basert på nye kartlegginger, vil avgrensing av plan 512 avvike noe fra plan 196. Av den grunn varsler vi oppheving av plan 196 i samme prosess som utarbeidelse av plan 512.

Berørte grunneiere og naboer vil så vidt mulig bli varslet særskilt ved brev.
For nærmere opplysninger, ta kontakt med Askøy kommune, seksjon plan og utvikling, telefon 56 15 80 00. Eventuelt se Askøy kommunes internettsider www.askoy.kommune.no.

Innspill til planarbeidet sendes til: postmottak@askoy.kommune.no eller til:

Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Frist for å komme med innspill er torsdag 27.6.2019 og innspill merkes «plan 512».