BIR har laget forslag til ny forskrift om håndtering av husholdningsavfall. Forskriften skal erstatte gjeldende forskrift: Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning, Askøy og Bergen kommuner, Hordaland, FOR-2014-01-22-172.

Bakgrunn

Bergen kommune har laget sin egen forskrift. BIR mener at det vil være hensiktsmessig at forskriftene i BIRs øvrige eierkommuner er like, og mest mulig identisk med den forskriften som vil gjelde for Bergen kommune. BIRs forskriftsforslag er lik Bergen kommunes forskrift, med kun mindre endringer.

Formål

Formålet med forskriften er å sikre en forsvarlig håndtering av husholdningsavfallet i samsvar med lovpålagte krav til miljø, helse, sikkerhet og god økonomiforvaltning. Den skal bidra til å realisere de forpliktelser som er gitt kommunen ved lov, samt nå de målene som kommunen til enhver tid har nedfelt i sine planer eller er pålagt av nasjonale myndigheter.

Forskriften skal også bidra til å fremme kommunens mål om å redusere mengden avfall og legge til rette for sirkulærøkonomi gjennom bedre utnytting av avfall som ressurs, med særlig vekt på gjenvinning og reduksjon av restavfall. Forskriften skal bidra til å fremme kommunens mål, strategi og tiltak for bedre klima og miljø, og samtidig sikre renovasjon som samfunnskritisk infrastruktur. Forskriften skal forhindre ulovlig innsamling av husholdningsavfall.

Hovedinnhold i endringer

Den nye forskriften har stort fokus på å redusere mengden avfall og legge til rette for sirkulærøkonomi gjennom bedre utnytting av avfall som ressurs, med særlig vekt på gjenvinning og reduksjon av restavfall.

Samtidig er kravet til privat tilkomstvei, utkjøringsvei, snumulighet og oppstillingsplass for renovasjonsbil vesentlig skjerpet. Disse nye kravene er ifølge BIR rettet mot nye utbygginger og etableringer av boligområder.

Forskriftsforslaget er også lagt ut på Kundetorget på rådhuset i Kleppestø.

pdf Ny forskrift om håndtering av husholdningsavfall i Askøy kommune politisk sak (235 KB)

pdf Forskrift om håndtering av husholdningsavfall i Askøy kommune ny forskrift (789 KB)

pdf Oversendelsesnotat fra BIR AS Avfallsforskrift husholdning (217 KB)

pdf Renovasjonsteknisk veileder (RTV) (1.18 MB)

Frist 26. november 2021

Kommentarer til forskriftsforslaget sendes innen 26. november til

Alle kommentarer merkes med «Ny forskrift om håndtering av husholdningsavfall».
Vi ber også om at vår referanse 2020/8516 oppgis.

Back to top