Planprogram barn og ungeI medhold av Plan- og bygningslovens § 11-12 varsles det oppstart av planarbeid for kommunedelplan barn og unge. Samtidig legges forslag til planprogram ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-13.

Barn og unge er et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030. Askøy kommune ønsker å legge til rette for gode og trygge oppvekstsvilkår både hjemme, i fritiden, i barnehagen og på skolen. Kommunedelplanen er tverrfaglig og sektorovergripende og skal gi retning for et langsiktig utviklingsarbeid gjennom å fastsette satsingsområder, mål og strategier frem mot 2032.

Forslag til planprogram for kommunedelplan barn og unge 2020-2032 foreslår følgende satsingsområder:

• Deltakelse og medvirkning
• Aktiv hverdag i trygge oppvekstmiljø
• Inkludering og like muligheter
• Læringsmiljø og utviklingsmuligheter
• Tidlig innsats og helhetlig oppfølging
• Digital hverdag

Forslag til planprogram er lagt ut på kundetorget på rådhuset og på kommunens nettsider i tidsrommet 09.05. 2019 til 21.06.2019.

Merknader til planprogrammet sendes innen 21.06.2019 til postmottak@askoy.kommune.no eller:

Askøy kommune
Areal og samfunn
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Alle merknader merkes med «planprogram kommunedelplan barn og unge».