Kommunedelplan barn og unge 2020 - 2032 - Høring og offentlig ettersyn

Kommuneplan barn og ungeI medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14 har Formannskapet vedtatt å legge Kommunedelplan barn og unge 2020-2032 ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommunedelplanen skal gi retning for et langsiktig utviklingsarbeid, hovedsakelig innenfor de sektorer som jobber mot barn og unge gjennom å fastsette satsingsområder, mål og strategier frem mot 2032. Kommunedelplanen er i stor grad basert på barn og unges innspill, ønsker og tanker og sier noe om hva barn og unge skal forvente av voksne og av organisasjonen. Planen inneholder fem satsingsområder:

 

  • Hør hva jeg sier
  • Se hele meg
  • Gi meg tid
  • Se hva jeg kan
  • La meg bli med

 

Planforslaget er lagt ut på Kundetorget, Kleppestø i tidsrommet 18.06.2020 til 01.10.2020 og på kommunens nettsider. Merknader til planforslaget sendes innen 01.10.2020 til eller
Askøy kommune
Plan og bygg
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø.

Alle merknader merkes med «kommunedelplan barn og unge»