Tenk trafikksikkerhet - klipp hekk og busker

Med hjemmel i grannelova § 12 gir Askøy kommune med dette varsel om at hekk, busker og trær som vokser inn over kommunens veiareal må fjernes av grunneier innen utgangen av juni 2020. Dersom ikke grunneier selv utfører arbeidene, vil dette bli utført av Askøy kommune sin entreprenør og da stort sett som grovklipping.

Hekk, busker og trær må ikke skjule vegmerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, gatebelysning eller annet veiutstyr. Alle skal kunne se et barn på trehjuls- sykkel fra alle retninger, og kunne stanse for enhver påregnelig fare eller hindring.

klipp hekker og busker

Hvis du har trær og busker ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei, må ikke greiner henge lavere enn 5 meter over vegbanen. Over fortau og gang og sykkelveg må ikke greiner henge lavere enn 3 meter. Eieren er også ansvarlig for fjerning av greiner som faller ned.

Takk for at du gjør en innsats for å hindre trafikkulykker, slik at alle som ferdes på vårt veinett kan føle seg litt tryggere i vår felles kommune.

 

Ved spørsmål kontakt samferdsel i Askøy kommune på telefon 56 15 80 00.

 Vegetasjon 1