Utvalg for oppvekst og levekår og Utvalg for teknikk og miljø vedtok i møter 11. og 12.mars 2021 å sende Forskrift om skolekretsgrenser på høring.

Høringsfristen er satt til 24. mai 2021.

Utkast til skolekretsgrenser bekrefter i stor grad eksisterende skolekretsgrenser med noen unntak:

  • Deler av Lønvarden går til Kleppe skole.
  • Stongafjellsvegen hører til Kleppestø barneskole (som praktisert siden 2016)

For mer utfyllende informasjon om forskriften se rådmannens saksutredning og vedtak fra UOL og UTM:

pdf Særutskrift - Forskrift om skolekretsgrenser (277 KB)

pdf Forskrift om skolekretsgrenser for Askøy kommune (utkast) (78 KB)

Kartvedlegg forskrift skolekretsgrenser

Høringsinnspill sendes:

Merkes med saksnummer 2021/2400

Back to top