Med hjemmel i lov om stadnamn § 5 og lov om eiendomsregistrering § 21, samt tilhørende forskrift kap. 12, foreslår Askøy kommune følgende nye adresseparseller og vegnavn:

FORSLAG TIL NYE ADRESSEPARSELLER OG VEGNAVN  

Nye adresseparseller og vegnavn

Adresseparsell (områdebeskrivelse)Navneforslag
Plan 262 Slotteviken, Hanøy Jektevikneset
Plan 365 Skansen Vest, Skansen Vestre Skansen
Plan 375 Kvernhusfjellet, Davanger Kvernhusfjellet
Plan 422 Kvernhusdalen, Nedre Kleppe Bjørkelivegen

Grunneiere i adresseområdene og andre berørte parter har anledning til å komme med merknader før vedtak fattes.

Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 18.03.2019 til:

Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 KLEPPESTØ
eller postmottak