Herdlavegen

For strekningen fra Davangerkrysset til snuplassen på Herdla vedtok Askøy kommune i 2007 vegnavnet Herdlavegen. I 2018 fremmet Kartverket krav om gjenåpning av vegnavnsaken, og anbefalte Herdlevegen som navn på strekningen. Askøy kommune vedtok å avslå kravet fra Kartverket. Vedtaket ble klaget inn for Klagenemda for stedsnavnsaker. Klagenemda ga Kartverket medhold, og Askøy kommune ble pålagt å gjenoppta saken. På denne bakgrunn må Askøy kommune starte vegnavnsaken på nytt, med ny høringsrunde.

I medhold av lov om stadnavn § 5, lov om eiendomsregistrering § 21, samt tilhørende forskrift kap.12 foreslår Askøy kommune følgende adresseparsell og vegnavn:

områdebeskrivelse
Adresseparsell (områdebeskrivelse)Navneforslag
Fylkesveg 562 - Fylkesveg 223 fra Davangerkrysset til snuplassen på Herdla              Herdlavegen

Grunneiere i adresseområdet og andre berørte parter har anledning til å komme med merknader før vedtak fattes. Eventuelle merknader sendes skriftlig, innen 11.03.2019 til:

Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 KLEPPESTØ
eller postmottak@askoy.kommune.no