Bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i Askøypakken fra 1.januar 2019 

I tråd md føringane frå prop.87S (2017-2018) og lokale vedtak vert det innført bompengeavgift i Askøypakken for nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 som svarer til 50 pst.av ordinær bompengetakst etter rabatt.Autopass logo

Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar. 

Nullutsleppskøyretøy er ei fellesnemning på elkjøretøy og hydrogenkjøretøy.

Takstane i Askøypakken er som følgjer:

 Takstgruppe 1Takstgruppe 2
Bompengetakst 28,00 46,00

 Bompengetakster for Askøypakken i 2018-Kr.

Endringa medfører at nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 frå 1.januar 2019 betalar kr 11,20 per passering,ettersom ordinær takst etter 20 pst. brikkerabatt er kr 22,40.

Nullutsleppskøyretøy utan gyldig avtale og brikke betalar ordinær bompengetakst.

Timeregel og månadstak på 30 passeringar vil og gjelde for nullutsleppskøyretøy med gyldig avtale og elektronisk brikke.


Takstendringa kan klagast inn til samferdsledepartementet innan tre veker frå kunngjering.
klage sendast Statens vegvesen vegdirektoratet,
Postboks 8147 Dep. 0033 Oslo.