Åpen prekvalifisering for kunstprosjekt

Florvågslaget plassering

Vi inviterer til en åpen prekvalifisering for et kunstprosjekt knyttet til slaget ved Florvåg, 1194.

Et minnesmerke over slaget ved Florvåg har vært en viktig sak for Askøy Kulturvern og Historielag over lang tid, og i 2018 startet vi et forprosjekt og opprettet en arbeidsgruppe for å arbeide med dette.

Hensikten med prekvalifiseringen er å finne frem til 2 til 4 kandidater som vil bli invitert videre til en honorert skissekonkurranse.

Plassering i Kleppestø

Plassering er tenkt nær hurtigbåtkaien på Kleppestø, enten på Granholmen i vest eller på Maltvikaneset øst for kaien (se bildet).

Kleppestø er sentrum i Askøy og et område som skal videreutvikles i årene framover. Blant annet er dette signalisert gjennom kommuneplanen for Kleppestø. Smedsvig Landskapsarkitekter har på oppdrag for kommunen skissert to alternativer for plassering av minnesmerket.

Florvågslaget

3. april 1194 ble et av norgeshistoriens største sjøslag utkjempet i Florvåg. Kong Sverre Sigurdsson og Birkebeinerne vant mot Øyskjeggene i et dramatisk slag som fikk store ringvirkninger for nasjonen.

Øyskjeggene hadde en formidabel krigsflåte. De hadde allerede tatt kontroll over store deler av vestlandskysten da de forsøkte å erobre Sverresborg i Bergen.

Kong Sverre seilte med 2 000 mann fra Trondheim for å forsvare Bergen og Vestlandet. Historikere antar at mer enn 2 000 mann mistet livet i dette slaget, som blant annet er skildret i Sverres saga. Kong Sverre var på høyden av sin makt i perioden etter slaget ved Florvåg. Og selv om det fortsatt var politisk uro i landet, gikk Norge inn i en periode med økonomisk framgang og gradvis økende stabilitet.

Kunstprosjekt

  • Ønsket er å reise et kunstverk som tar utgangspunkt i denne viktige historiske hendelsen.
  • Formålet med kunstverket er mer enn bare å henvise til historien.
  • Målet er å reise et kunstverk med høy egenverdi, som gjenspeiler samtiden så vel som fortiden og som kan bidra til diskusjon og refleksjon rundt vår kollektive historie.
  • Vi ønsker et stedsspesifikt og frittstående verk av høy kunstnerisk kvalitet, som vil legge til rette for kunstopplevelser både for de som ser verket hver eneste dag og de som kommer tilreisende.
  • Et permanent kunstverk vil kunne bidra til økt integritet og til å styrke relasjonelle og sosiale opplevelser av Kleppestø, og vil få høy verdi som identitetsmarkør og relasjonsbygger for lokalmiljøet.

Du må søke

Interesserte må sende én pdf-fil med CV og portfolio av tidligere arbeider. I tillegg ønsker vi en kort tekst (maks 300 ord) som beskriver interessen for prosjektet.

Pdf-filen må ikke være større enn 15 MB.

Søknadsfrist for prekvalifisering er 1. august 2019.

e-post sendes til , og merkes med "SvF1194".

Finansiering

Prosjektet har foreløpig ikke tilstrekkelig finansiering til å ferdigstille minnesmerket, men vi arbeider videre med dette, både mot kommunen og mot offentlige finansieringskilder som blant annet KORO (Statens fagorgan for kunst i offentlige rom) og private givere.

Arbeidsgruppen

Fagsjef kultur og idrett, Gunnar Brynjulfsen, Kurt Hæggernæs og Magnus Johannessen som er representanter fra Askøy kulturvern og historielag, prosjektleder, kurator Espen Johansen, Ann-Kristin Heggøy samt Sander Molland og Ludvik E. Gjerde som representerer Ungdommens kommunestyre (UKS)

Kontaktperson

Espen Johansen  - telefon 944 25 474