Priser for vann- og avløpstjenester

Tjeneste

 Alle gebyr har et tillegg på 25 % MVA 

Pris

Tilknytningsgebyr vann og avløp

Tilknytningsgebyr skal betales for tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsledninger. Alle abonnenter skal betale like stort tilknytningsgebyr. Dette faktureres ved igangsettelsestillatelse.

  Vann  12 000,00
  Avløp  12 000,00
Anboring på kommunal vannledning   (utgår)

Årsgebyr vann og avløp  

Abonnementsgebyr (Note 1.) 

  Vann per år 2 546,00
  Avløp per år 2 078,00

Forbruksgebyr ved målt forbruk (Note 2.) 

  Vann per kr/m3 18,60
  Avløp per kr/m3 15,32
(Note 1.) Abonnementsgebyret skal dekke 40 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på vann, og 40 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på avløp. Abonnementsgebyret er likt for alle abonnenter.   
(Note 2.) Forbruksgebyret skal dekke 60 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på vann, og 60 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på avløp.   

Forbruksgebyr ved stipulert forbruk (Note 3.)  

(Note 3.) Forbruksgebyr = stipulert forbruk x enhetspris. Gebyret for ulike arealgrupper går frem av tabellen nedenfor. Tallene viser samlet årsgebyr (abonnementsgebyr + forbruksgebyr) 
Vann        Fast årlig abonnementsavgift  Bolighus 2 546,00
Fritidshus 2 546,00
Tillegg for BRA under 100 kvadratmeter (trinn 1)  Bolighus 1 860,00
Fritidshus 465,00
fra 101 til 280 kvadratmeter (trinn 2)  Bolighus 3 720,00
Fritidshus 930,00
over 280 kvadratmeter (trinn 3)  Bolighus 5 208,00
Fritidshus 1 302,00
Avløp        Fast årlig abonnementsavgift  Bolighus 2 078,00
Fritidshus 2 078,00
Tillegg for BRA under 100 kvadratmeter (trinn 1)  Bolighus 1 532,00
Fritidshus 383,00
fra 101 til 280 kvadratmeter (trinn 2)  Bolighus 3 064,00
Fritidshus 766,00
over 280  kvadratmeter (trinn 3)  Bolighus 4 289,60
Fritidshus 1 072,40

Bruk av vannmåler   

Leie av vannmåler, 20 mm (Note 4.)  per år 395,00
Leie av vannmåler, 40 mm (Note 4) per år 781,00

(Note 4.) Abonnenter med vannmåler skal betale et årlig gebyr for å dekke kommunen sine merkostnader med ordningen.   

Gebyr for midlertidig tilknytning

Gebyr for midlertidig tilknytning = Målt forbruk * enhetspris

Gebyr for frakopling og tilkopling av vann - eller slamtømming

Gebyret skal betales hvis en eiendom blir frakoplet kommunal vannledning over lengre tid. Gebyret skal dekke kostnaden som kommunen har ved frakopling/tilkopling.   
Frakobling: Beregnes etter medgått tid  per time 477,00
Tilkobling: Beregnes etter medgått tid  per time 477,00
Slamtømming (Note 5.)    1 035,00
(Note 5.) For abonnenter med offentlig kloakk innkreves avgiften i de årlige kloakkavgifter   

 

Satser for miljørettet helsevern

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Tilsynsgebyr for kontroll av avløpsanlegg pr. år 211,00
Opptil 50 PE pr. søknad 3 110.00
50 - 10 000 PE pr. søknad 4 270,00
Forhåndskonferanse for utslippssøknader pr. stk 1 750,00

Back to top