Artikkelindeks

 

 

D5 Gebyr etter jordloven

5. 1 Behandling av saker etter jordloven. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, § 2. FOR-2011-12-14-1336 

Tjeneste / tilbud

 
5. 1, a) Gebyr for jordlovsbehandling; jordlovens § 12 2 000