D3 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven

3. 1. Generelle bestemmelser

3. 1; a: Betaling av gebyr

Alle gebyr skal betales til Askøy kommune. Gebyr fakturert i henhold til gebyrregulativet skal innbetales i samsvar med faktura selv om det foreligger klage på vedtak, klage på gebyr, søknad om nedsettelse av gebyr, overskredet tidsfrist for behandling eller lignende. Etterfølgende endringer med betydninger for gebyrfastsettelsen vil bli håndtert gjennom etteroppgjør. Betaling skal skje etter regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift.

Gebyrene er unntatt merverdiavgift. I saker som utløser dokumentavgift må denne være innbetalt før saken sendes til tinglysing. Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom rekvirent og den som skal ha regningen. Rekvirenten er solidarisk ansvarlig.   

Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i matrikkellovens § 32. Rekvirent har imidlertid anledning til å søke om nedsettelse av gebyr, der gebyret anses som åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr må innsendes innen 3 uker etter at faktura er mottatt. I saker med utsatt oppmålingsforretning blir gebyr for oppretting av matrikkelenhet (kapittel 3. 2) og tilleggsgebyr (kapittel 3. 3) fakturert når matrikkelenheten(e) er tinglyst.   

3. 1; b:  Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført; må avvises; ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til en tredjedel av gebyrsatsene. Avbrytes saken først etter avholdt oppmålingsforretning settes gebyret til to tredjedeler av gebyrsatsene.   

3. 1; c:  Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.   

3. 1; d:  Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretningen om vinteren

Med hjemmel i forskrift, (Matrikkel-forskriften), av 26.juni 2009; nr. 864; § 18, tredje ledd. Tidsfristen som er satt i matrikkel-forskriften § 18, første ledd, løper ikke i perioden fra 1.desember til 1.april.   

3. 2: Gebyr for oppretting av matrikkelenhet

Tjeneste

 

3.2.1: Oppretting av grunneiendom og festegrunn  

 
  3.2.1; a: areal fra 0, til 250 kvadratmeter
per stykk 27 500
  3.2.1; b: areal fra 251, til 500 kvadratmeter per stykk 33 000
  3.2.1: c: areal fra 501, til 750 kvadratmeter per stykk 36 600
  3.2.1: d: areal fra 751, til 2 000 kvadratmeter per stykk 44 000
Note; 1 3.2.1: e: areal fra 2 001 kvadratmeter;  tillegg per påbegynt dekar 2 200
Note; 1: Begrenset oppad til kr. 100.000 (inklusiv gebyr etter 3.2.1; d.
Gjelder kapittel; 3.2.1; punkt: a til d: I en rekvisisjon der flere enn 5 tomter grenser til hverandre, og måles opp samtidig, gis det 20 % rabatt av ovenstående fra tomt;1.

3.2.2: Gebyr for matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn.   

  3.2.2; a: Gebyr per matrikkelenhet 6 050

3.2.3: Gebyr for oppmåling av uteareal til eierseksjon   

  3.2.3;.a: areal fra 0 til 50 kvadratmeter per seksjon 8 250
  3.2.3; b: areal fra 51 til 250 kvadratmeter per seksjon 12 100
  3.2.3; c: areal fra 251 til 500 kvadratmeter per seksjon 16 500
  3.2.3; d: areal fra 501 til 2 000 kvadratmeter per seksjon 41 800
 Note;2 3.2.3; e: areal fra 2 001 kvadratmeter  tillegg pr påbegynt dekar 1 210
Note; 2: Begrenset oppad til kr. 50.000 (inklusiv gebyr etter 3.2.3;.d.)  

3.2.4: Gebyr for oppretting av anleggseiendom   

  3.2.4; a: volum fra 0 til 2.000 kubikkmeter per stykk 33 000
 Note; 3 3.2.4; b: volum fra 2.001 kubikkmeter tillegg per påbegynt 1.000 kubikkmeter 2 200
Note; 3: Begrenset oppad til kr. 150.000 (inklusiv gebyr etter 3.2.4; a.)     

3.2.5. Registrering av jordsameie:

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, jf. kapittel 7. 4   
 

3.2.6.  Gebyr for oppmålingsforretning uten markarbeid:

Enkelte oppmålingsforretninger kan gjennomføres uten markarbeid. Rundskriv H-18, / 15 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet angir hvilke saker dette gjelder (referanse til punkt. 20; - Bruk av kontorforretning). Gebyret settes til 65 % av satsene i 3.2.1; 3.2.3 og 3. 10.   

65 %

3. 3: Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning   

 

3. 3;.a: Gebyr etter punkt. 3. 2, 1. til 3. 2, 6 tillegg per matrikkelenhet 2 530

3. 4: Grensejustering   

3. 4. 1) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie (Note; 4)   

  3.4.1; a: areal fra 0, til 250 kvadratmeter   11 550
  3.4.1; b: areal fra 251, til 500 kvadratmeter   14 300
Maksimum 5 % av minste involverte eiendoms areal begrenset opp til 500 m2  

3. 4. 2) Anleggseiendom (Note; 5)  

 
  3.4.2;.a: volum fra 0, til 250 kubikkmeter   10 450
  3.4.2; b:) volum fra 251 til 1.000 kubikkmeter   13 200
Note; 4: Maksimum 5 % av minste involverte eiendomsareal begrenset opp til 500 kvadratmeter   
Note; 5: Maksimum 5 % av minste involverte eiendomsvolum begrenset opp til 1 000 kubikkmeter   
Maksimum 5 % av minste involverte eiendoms areal begrenset opp til 500 m3

3. 5: Arealoverføring   

3. 5. 1) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie (Note; 6)  

 
  3.5.1; a: areal fra 0, til 250 kvadratmeter per stykk 27 500
  3.5.1; b: areal fra 251, til 500 kvadratmeter per stykk 33 000
  3.5.1; c: areal fra 501, til 750 kvadratmeter per stykk 36 300
  3.5.1; d: fra 751 kvadratmeter (Note; 7) tillegg per påbegynt 500 kvadratmeter 2 310

3. 5. 2) Anleggseiendom (Note 6)  

  3.5.2: a: volum fra 0, til 250 kubikkmeter per stykk 33 000
  3.5.2; b: volum fra 251 til 500kubikkmeter per stykk 38 500
  3.5.2; c: volum fra 501 til 750kubikkmeter per stykk 44 000
  3.5.2;.d: fra 751 kubikkmeter (Note; 8) tillegg per påbegynt 500 kubikkmeter 2 310

Note; 6: Arealoverføring utløser dokumentavgift.   

Note; 7: Begrenset oppad til kr 100 000,- (inklusiv gebyr etter 3.5.1.c)
Note; 8: Begrenset oppad til kr 100 000,- (inklusiv gebyr etter 3.5.2.c)

3. 6: Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning   

 

3. 6; a: for inntil 2 punkter    8 250

 

3. 6; b: for flere grensepunkter per punkt 1 430

3. 7: Klarlegging av eksisterende grense der grensen enten ikke er koordinatbestemt tidligere eller klarlegging av rettigheter   

 

3. 7; a: for inntil 2 punkter 

 

14 300

 

3. 7; b: for flere grensepunkter 

per punkt

2 860

3. 8: Privat grenseavtale, matrikkelloven § 19   

 

3. 8;.a: for inntil 2 punkter eller 100 meter grenselengde 

  6 050

 

3. 8; b: for hvert nytt punkt eller påbegynt 100 meter grenselengde

  1 650

3. 9:Utstedelse av matrikkelbrev

Gebyret reguleres av til enhver tid gjeldene satser fastsatt av Statens kartverk.

 

3. 9; a: Inntil 10 sider

per brev

175

 

3. 9; b: Over 10 sider 

per brev

350

3. 10: Areal til offentlig veg- og jernbanegrunn (Note 9)   

 

3. 10; a: Areal fra 0, til 250 kvadratmeter  

per stykk

12 600

 

3. 10; b: Areal fra 251 til 500 kvadratmeter 

per stykk

15 600

 

3. 10; c: Areal fra 501 til 750 kvadratmeter  

per stykk

22 800

 

3. 10; d: Areal fra 751 kvadratmeter  

tillegg per påbegynt 500 m2

2 520

Note 9: Gjelder ved benyttelse av de forenklede reglene i matrikkelloven § 24 fjerde ledd   

Gjelder for punktene 3,.10 punkt a til c: I en rekvisisjon der flere enn 5 arealoverføringer måles opp samtidig gis det 20 % rabatt.   

Back to top