Artikkelindeks

 

 

 

 

Gebyr etter eierseksjonsloven

2. 1 Generelle bestemmelser

Alle gebyr skal betales til Askøy kommune. Gebyr fakturert i henhold til gebyrregulativet skal innbetales i samsvar med faktura selv om det foreligger klage på vedtak; klage på gebyr; søknad om nedsettelse av gebyr; overskredet tidsfrist for behandling eller noe annet. Etterfølgende endringer med betydninger for gebyrfastsettelsen vil bli håndtert gjennom etteroppgjør. Betaling skal skje etter regulativ og de satser som gjelder på søknadstidspunktet. Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysningsgebyr og eventuell dokumentavgift.   
2. 1.a; Gebyrene er unntatt merverdiavgift. I saker som utløser dokumentavgift må denne være betalt før saken sendes til tinglysing. Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret; må det foreligge skriftlig avtale mellom søker og den som skal ha regningen. Søkerne er solidarisk ansvarlig.   
2. 1.b; Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i eierseksjonsloven § 15. Søker har imidlertid anledning til å søke om nedsettelse av gebyr; der gebyret anses som åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr må innsendes innen 3 uker etter at faktura er mottatt.   
2. 1.c; Når saken avsluttes før vedtak er fattet; enten ved at søker skriftlig trekker søknaden; eller saken avsluttes av kommunen på grunn av manglende oppfølging fra søker; beregnes kr 2.000 i gebyr.   

2. 2 Seksjonering

Der seksjoneringen omfatter uteareal som krever oppmålingsforretning, fastsettes et tilleggsgebyr etter punkt 3.2.3 «Gebyr for oppmåling av uteareal til eierseksjon».

Tjeneste 

 

Pris

2.2.1 Oppretting av eierseksjoner; nybygg 

   
  2.2.1. a; 1 til 4 seksjoner   12 000
  2.2.1. b; 5 til 10 seksjoner   15 000
  2.2.1. c; Fra 11 seksjoner; tillegg per ny seksjon.(begrenset oppad til kr. 50 000)   600

2.2.2 Oppretting av eierseksjoner; eksisterende bygg  

 
  2.2.2.a; 1 til 4 seksjoner   14 000
  2.2.2.b; 5 til 10 seksjoner   17 000
  2.2.2.c; Fra 11 seksjoner; tillegg per ny seksjon. (Begrenset oppad til kr. 60.000).   800

2. 3 Reseksjonering   

Der seksjoneringen omfatter uteareal som krever oppmålingsforretning, fastsettes et tilleggsgebyr etter punkt 3.2.3. «Gebyr for oppmåling av uteareal til eierseksjon».

2.3.1 Endring av eierseksjoner i seksjonert sameie   

  2.3.1. a; 1 til 4 seksjoner eller fellesareal endres   14.000
  2.3.1. b; 5 til 10 seksjoner eller fellesareal endres   17.000
  2.3.1. c; Fra 11 seksjoner; tillegg per ny eller endret seksjon (')   800
(*) Merknad: Begrenset oppad til kr 50 000

2. 4 Befaring   

Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr etter punkt 2. 2. og 2. 3.   3 500

2. 5 Sletting, oppheving, av seksjonert sameie   

2.5.1 Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom    5 000

2. 6 Utstedelse av matrikkelbrev   

Gebyret reguleres av til enhver tid gjeldene satser fastsatt av Statens kartverk.   
  2.6.1.a) Inntil 10 sider  per brev 175
  2.6.1.b) Over 10 sider per brev 350

2. 7 Avslag på søknad

   
Ved avslag på seksjoneringssøknad beregnes 80 % gebyr av satsene i punktene 2. 2; 2. 3; og 2. 4.