Artikkelindeks

Gebyrene gjøres gjeldende som forskrift, med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) av 27.6.2008 § 33-1, Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) av 16.6.2017 § 15, Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17.6.2005 § 32 og forskrift av 26.6.2009 (matrikkelforskriften) § 16, Lov om vern mot forurensning av 13.3.1981 nr. 6 § 52 a og Forskrift av 1.6.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning § 11-4 og Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker § 27 a og Forskrift av 14.12.2011 nr. 1336 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v.

Generelle bestemmelser etter plan- og bygningsloven

1. 1, b. Alle gebyr skal betales til Askøy kommune. Gebyr som er fakturert i henhold til gebyrregulativ skal innbetales i samsvar med faktura selv om det foreligger klage på vedtak, klage på gebyr, søknad om nedsettelse av gebyr, overskredet tidsfrist for behandling eller lignende.

Etterfølgende endringer med betydning for gebyrfastsettelsen vil bli håndtert gjennom etteroppgjør. Betaling skal skje etter regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt komplett søknad eller planforslag foreligger. Utredningsgrunnlaget, bruksareal (BRA) utregnes i henhold til Norsk standar 3940. Åpne bygg gebyrlegges som om de hadde omsluttende vegger. Gebyrene er unntatt for merverdiavgift.

1. 1, b. Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33, 1. Tiltakshaver eller forslagsstiller har imidlertid anledning til å søke om nedsettelse av gebyr, der gebyret anses som åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr må innsendes innen 3 uker etter at faktura er mottatt.

1. 1, c. Byggesaksgebyret dekker kostnadene med tilsyn, jf. pbl. § 33, 1. For oppfølging av ulovligheter vises det til punkt 1, 10, a.

1. 1. d. For bygge-, eller fradelingssøknader som ikke kan tas til behandling (vedtak om avvisning), beregnes gebyr etter punkt 1, 4, a.

1. 1, e. For søknader som avslås, betales det 80 % av fullt gebyr. Avslagsgebyr blir ikke godskrevet ved innsendelse av ny søknad. Dette gjelder kommunens behandling, uavhengig av fylkesmannens endelige avgjørelse.

1. 1, f. Når saken avsluttes før førstegangsvedtak, enten ved at tiltakshaver eller ansvarlig søker skriftlig trekker søknaden, eller saken avsluttes av kommunen på grunn av manglende oppfølging fra søker, beregnes kr 1 400 i gebyr.

1. 1, g. Dersom en søknad trekkes etter at tillatelse er gitt eller ved bortfall av tillatelse i henhold til pbl. § 21, 9, refunderes ikke noe gebyr.

1. 1, h. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før byggesaksgebyr er betalt.

1. 1, i. Før planforslag legges ut til offentlig ettersyn skal plangebyret være innbetalt.


 

Gebyr etter plan- og bygningsloven (pbl)

1. 2 Plansaker

For saker etter punkt 1. 2. a og 1. 2. b beregnes kun et fast enhetsgebyr. For saker etter 1. 2. c til og med 1. 2. f beregnes et samlet gebyr etter summen av a, b og c. Dersom reguleringsplanen avvises, betales 50 % av samlet gebyr. Fremlegges revidert planforslag i samme område beregnes nytt gebyr med 100 %.

(A.) Enhetsgebyr for sakstype

per sak

Pris

1. 2  a: Endring av reguleringsplan, (administrativ behandling)   19 275
1. 2  b: Endring av reguleringsplan, (politisk behandling)   32 125
1. 2  c: Detaljreguleringsplan, jf. pbl § 12 avsnitt 12. Reguleringsplan i samsvar med overordnet plan.   257 000
1. 2  d: Detaljreguleringsplan, jf.  pbl § 12 avsnitt 12. Reguleringsplan ikke i samsvar med overordnet plan.   282 700
1. 2  e: Detaljreguleringsplan med planprogram og K U, jf. § 12 avsnitt  12. Reguleringsplan i samsvar med overordnet plan.   417 500
1. 2  f: Detaljreguleringsplan med planprogram og K U, jf. § 12 avsnitt  12. Reguleringsplan ikke i samsvar med overordnet plan.   499 750

(B.) Gebyr oppstartsmøte

   
1. 2. g:  Veiledningsmøte per møte 4 000
1. 2.  h: For hvert oppstartsmøte per møte 19 275
1. 2.  i: Underveismøte per møte 4 000
1. 2. j: Pakke: Ett oppstartsmøte og to underveismøter   20 457

(C.) Arealgebyr for planområde

   
1. 2; k: For planområdets arealer, inntil 100.000 m2, betales per m2 grunnareal.  per m2 7,75
(det beregnes ikke gebyr for den del av planområdets arealer som overstiger 100.000 m2)  

1. 3 Konsekvensutredning, pbl. kapittel 7; A

   
1. 3 A: Gjelder i de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg, I og II-tiltak til forskrift om konsekvensutredning   77 100

1. 4 Tiltak etter pbl. § 20. 1 og § 20. 2

   
For søknader i to trinn (rammetillatelse og igangsettelsestilatelse) ilegges gebyr på 100 %. For søknader i ett trinn ilegges samlet gebyr (90 %). Arealer er definert som bruksareal (BRA). BRA skal beregnes for alle etasjer, også kjeller og loft. Det beregnes ikke teoretiske etasjeplan for bygninger med etasjehøyde over 3 meter.  

1. 4  A: Grunnbeløp

   
Administrative kostnader og forberedende saksbehandling i saker etter  punkt 1. 4.    4 194 
Søknader som er komplett på søknadstidspunkt faktureres med 80 % av grunnbeløp. Søknad via Byggsøk faktureres med 80 % av grunnbeløpet 

1. 4 B: Nybygg

   
Nybygg er skilt ut som egen gebyrkategori. Hvert bygg gebyrlegges for seg. 
    Boliger 1. til 5. enhet  per enhet 20 000
    Boliger 6. til 10. enhet per enhet 17 500
    Boliger fra 11. enhet per enhet 6 250
    Andre nybygg per kvadratmeter 77
Det beregnes gebyr for minimum 50 m2 og maksimum 10 000 m2. For terrasser, takoverbygg og andre nybygg, påbygg, tilbygg og underbygg som ikke fullt ut er omsluttet av tak og vegger beregnes gebyr etter pkt. 1. 4. k dersom tiltakets BRA ikke overskrider 50 m2.  

1. 4 C: Påbygg, tilbygg og underbygg

   
    Gebyr beregnes for det samlede nye arealet per kvadratmeter 84
Det beregnes gebyr for minimum 50 m2 og maksimum 10 000 m2. For terrasser, takoverbygg og andre nybygg, påbygg, tilbygg og underbygg som ikke fullt ut er omsluttet av tak og vegger beregnes gebyr etter pkt. 1. 4. k dersom tiltakets BRA ikke overskrider 50 m2

Utendørs anlegg. 

   
For søknader om veg, tunneler, broer, parkeringsplasser, lekeplasser, idrettsanlegg og lignende beregnes gebyr utfra det areal tiltaket utgjør. Gebyr ble tidligere beregnet per m2
1. 4  d: Areal under 1.000 m2   3 495
1. 4  e:  Areal fra 1.000 til 5.000 m2   11 185
1. 4  f:  Areal over 5.000 m2   16 776

Endring av eksisterende bebyggelse

   
1. 4  g:  Innvendig ombygging og bruksendring. per kvadratmeter BRA 84
1. 4  h:  Fasadeendring per bygning 3 212
Det beregnes gebyr for minimum 50 m2 og maksimum 5 000 m2.  

Riving

 

 

 
1. 4 i:  Riving av bygg, konstruksjoner og anlegg 0 til 100 m2   3 495
1. 4. j   Riving av bygg, konstruksjoner og anlegg over 100 m(nytt i 2019)   9 520
.  

Andre tiltak

   

1. 4 k: For saksbehandling av alle andre typer søknadspliktige tiltak som ikke kan beregnes etter forannevnte satser, herunder igangsettingstillatelser, reviderte tegninger, fornyelse av tillatelser og lignende 

3 495

1. 5 Ansvarsrett

   

Ved behandling av søknad om ansvarsrett

   
1. 5. A: Gebyr per foretak 810
1. 5. B: Gebyr for personlig ansvarsrett søknad (selvbygger) og for foretak uten sentral godkjenning   2 516
1. 5. C: Avslag på søknad om ansvarsrett   2 516

1. 6 Delingssøknad, pbl. § 20 avsnitt 1, bokstav m.

   
Ved fradeling av flere tomter med grunnlag i samme søknad beregnes 10 % av opprinnelig gebyr fra og med tomt nummer 6.  
1. 6. a: Fradeling av grunn til bolig eller annet formål (der grensene er i samsvar med reguleringsplan) per parsell 12 400
1. 6. b: Fradeling av grunn til bolig eller annet formål (der grensene ikke er i samsvar med reguleringsplan eller i uregulert område) per parsell 16 000
1. 6. c: Fradeling som gjelder tilleggsareal/arealoverføring, mindre arealer til garasjer, parkering, naust o.l. (der grensene er i samsvar med reguleringsplan) per areal/parsell  6 200
1. 6. d: Fradeling som gjelder tilleggsareal/arealoverføring, mindre arealer til garasjer, parkering, naust o.l. (der grensene ikke er i samsvar med reguleringsplan eller i uregulert område) per areal/parsell  11 000
1. 6. e: For søknad om tillegg/endring av søknad   2 600

1. 7 Dispensasjonssøknad

   
1. 7, A: Søknad om dispensasjon fra lov, plan og forskrift 18 per søknad 12 850
1. 7. b: Fra og med dispensasjon 2 m.fl. beregnes gebyr per dispensasjon 6 000
1. 7. B   Søknad om fritak for teknisk forskrift per søknad 11 250
18 Ved flere dispensasjoner i samme sak beregnes det redusert gebyr fra dispensasjon 2. Det beregnes gebyr for hver dispensasjon begrenset oppad til kr 24 850. 

1. 8 Behandling av avfallsplan

   
1. 8, A: Behandling av avfallsplan per stykk 2 796

1. 9 Forhåndskonferanse

   
1. 9, A: Forhåndskonferanse om søknadspliktige tiltak per stykk 2 377
1. 9. b: Underveismøte uten befaring per stykk 1 200
1. 9. c: Underveismøte med befaring per stykk 1 500

1. 10 Skriftlig forhåndsvurdering

   
1. 10. a) Skriftlig forhåndsvurdering av tiltak per sak 1 750

1. 11 Oppfølging av ulovligheter

   
1. 11. a) Oppfølging av ulovligheter etter pbl. per time 980
     

 

 

 

 

Gebyr etter eierseksjonsloven

2. 1 Generelle bestemmelser

Alle gebyr skal betales til Askøy kommune. Gebyr fakturert i henhold til gebyrregulativet skal innbetales i samsvar med faktura selv om det foreligger klage på vedtak; klage på gebyr; søknad om nedsettelse av gebyr; overskredet tidsfrist for behandling eller noe annet. Etterfølgende endringer med betydninger for gebyrfastsettelsen vil bli håndtert gjennom etteroppgjør. Betaling skal skje etter regulativ og de satser som gjelder på søknadstidspunktet. Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysningsgebyr og eventuell dokumentavgift.   
2. 1.a; Gebyrene er unntatt merverdiavgift. I saker som utløser dokumentavgift må denne være betalt før saken sendes til tinglysing. Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret; må det foreligge skriftlig avtale mellom søker og den som skal ha regningen. Søkerne er solidarisk ansvarlig.   
2. 1.b; Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i eierseksjonsloven § 15. Søker har imidlertid anledning til å søke om nedsettelse av gebyr; der gebyret anses som åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr må innsendes innen 3 uker etter at faktura er mottatt.   
2. 1.c; Når saken avsluttes før vedtak er fattet; enten ved at søker skriftlig trekker søknaden; eller saken avsluttes av kommunen på grunn av manglende oppfølging fra søker; beregnes kr 2.000 i gebyr.   

2. 2 Seksjonering

Der seksjoneringen omfatter uteareal som krever oppmålingsforretning, fastsettes et tilleggsgebyr etter punkt 3.2.3 «Gebyr for oppmåling av uteareal til eierseksjon».

Tjeneste 

 

Pris

2.2.1 Oppretting av eierseksjoner; nybygg 

   
  2.2.1. a; 1 til 4 seksjoner   12 000
  2.2.1. b; 5 til 10 seksjoner   15 000
  2.2.1. c; Fra 11 seksjoner; tillegg per ny seksjon.(begrenset oppad til kr. 50 000)   600

2.2.2 Oppretting av eierseksjoner; eksisterende bygg  

 
  2.2.2.a; 1 til 4 seksjoner   14 000
  2.2.2.b; 5 til 10 seksjoner   17 000
  2.2.2.c; Fra 11 seksjoner; tillegg per ny seksjon. (Begrenset oppad til kr. 60.000).   800

2. 3 Reseksjonering   

Der seksjoneringen omfatter uteareal som krever oppmålingsforretning, fastsettes et tilleggsgebyr etter punkt 3.2.3. «Gebyr for oppmåling av uteareal til eierseksjon».

2.3.1 Endring av eierseksjoner i seksjonert sameie   

  2.3.1. a; 1 til 4 seksjoner eller fellesareal endres   14.000
  2.3.1. b; 5 til 10 seksjoner eller fellesareal endres   17.000
  2.3.1. c; Fra 11 seksjoner; tillegg per ny eller endret seksjon (')   800
(*) Merknad: Begrenset oppad til kr 50 000

2. 4 Befaring   

Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr etter punkt 2. 2. og 2. 3.   3 500

2. 5 Sletting, oppheving, av seksjonert sameie   

2.5.1 Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom    5 000

2. 6 Utstedelse av matrikkelbrev   

Gebyret reguleres av til enhver tid gjeldene satser fastsatt av Statens kartverk.   
  2.6.1.a) Inntil 10 sider  per brev 175
  2.6.1.b) Over 10 sider per brev 350

2. 7 Avslag på søknad

   
Ved avslag på seksjoneringssøknad beregnes 80 % gebyr av satsene i punktene 2. 2; 2. 3; og 2. 4.   

 

D3 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven

3. 1. Generelle bestemmelser

3. 1; a: Betaling av gebyr

Alle gebyr skal betales til Askøy kommune. Gebyr fakturert i henhold til gebyrregulativet skal innbetales i samsvar med faktura selv om det foreligger klage på vedtak, klage på gebyr, søknad om nedsettelse av gebyr, overskredet tidsfrist for behandling eller lignende. Etterfølgende endringer med betydninger for gebyrfastsettelsen vil bli håndtert gjennom etteroppgjør. Betaling skal skje etter regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift.

Gebyrene er unntatt merverdiavgift. I saker som utløser dokumentavgift må denne være innbetalt før saken sendes til tinglysing. Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom rekvirent og den som skal ha regningen. Rekvirenten er solidarisk ansvarlig.   

Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i matrikkellovens § 32. Rekvirent har imidlertid anledning til å søke om nedsettelse av gebyr, der gebyret anses som åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr må innsendes innen 3 uker etter at faktura er mottatt. I saker med utsatt oppmålingsforretning blir gebyr for oppretting av matrikkelenhet (kapittel 3. 2) og tilleggsgebyr (kapittel 3. 3) fakturert når matrikkelenheten(e) er tinglyst.   

3. 1; b:  Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført; må avvises; ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til en tredjedel av gebyrsatsene. Avbrytes saken først etter avholdt oppmålingsforretning settes gebyret til to tredjedeler av gebyrsatsene.   

3. 1; c:  Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.   

3. 1; d:  Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretningen om vinteren

Med hjemmel i forskrift, (Matrikkel-forskriften), av 26.juni 2009; nr. 864; § 18, tredje ledd. Tidsfristen som er satt i matrikkel-forskriften § 18, første ledd, løper ikke i perioden fra 1.desember til 1.april.   

3. 2: Gebyr for oppretting av matrikkelenhet

Tjeneste

 

3.2.1: Oppretting av grunneiendom og festegrunn  

 
  3.2.1; a: areal fra 0, til 250 kvadratmeter
per stykk 27 500
  3.2.1; b: areal fra 251, til 500 kvadratmeter per stykk 33 000
  3.2.1: c: areal fra 501, til 750 kvadratmeter per stykk 36 600
  3.2.1: d: areal fra 751, til 2 000 kvadratmeter per stykk 44 000
Note; 1 3.2.1: e: areal fra 2 001 kvadratmeter;  tillegg per påbegynt dekar 2 200
Note; 1: Begrenset oppad til kr. 100.000 (inklusiv gebyr etter 3.2.1; d.
Gjelder kapittel; 3.2.1; punkt: a til d: I en rekvisisjon der flere enn 5 tomter grenser til hverandre, og måles opp samtidig, gis det 20 % rabatt av ovenstående fra tomt;1.

3.2.2: Gebyr for matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn.   

  3.2.2; a: Gebyr per matrikkelenhet 6 050

3.2.3: Gebyr for oppmåling av uteareal til eierseksjon   

  3.2.3;.a: areal fra 0 til 50 kvadratmeter per seksjon 8 250
  3.2.3; b: areal fra 51 til 250 kvadratmeter per seksjon 12 100
  3.2.3; c: areal fra 251 til 500 kvadratmeter per seksjon 16 500
  3.2.3; d: areal fra 501 til 2 000 kvadratmeter per seksjon 41 800
 Note;2 3.2.3; e: areal fra 2 001 kvadratmeter  tillegg pr påbegynt dekar 1 210
Note; 2: Begrenset oppad til kr. 50.000 (inklusiv gebyr etter 3.2.3;.d.)  

3.2.4: Gebyr for oppretting av anleggseiendom   

  3.2.4; a: volum fra 0 til 2.000 kubikkmeter per stykk 33 000
 Note; 3 3.2.4; b: volum fra 2.001 kubikkmeter tillegg per påbegynt 1.000 kubikkmeter 2 200
Note; 3: Begrenset oppad til kr. 150.000 (inklusiv gebyr etter 3.2.4; a.)     

3.2.5. Registrering av jordsameie:

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, jf. kapittel 7. 4   
 

3.2.6.  Gebyr for oppmålingsforretning uten markarbeid:

Enkelte oppmålingsforretninger kan gjennomføres uten markarbeid. Rundskriv H-18, / 15 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet angir hvilke saker dette gjelder (referanse til punkt. 20; - Bruk av kontorforretning). Gebyret settes til 65 % av satsene i 3.2.1; 3.2.3 og 3. 10.   

65 %

3. 3: Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning   

 

3. 3;.a: Gebyr etter punkt. 3. 2, 1. til 3. 2, 6 tillegg per matrikkelenhet 2 530

3. 4: Grensejustering   

3. 4. 1) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie (Note; 4)   

  3.4.1; a: areal fra 0, til 250 kvadratmeter   11 550
  3.4.1; b: areal fra 251, til 500 kvadratmeter   14 300
Maksimum 5 % av minste involverte eiendoms areal begrenset opp til 500 m2  

3. 4. 2) Anleggseiendom (Note; 5)  

 
  3.4.2;.a: volum fra 0, til 250 kubikkmeter   10 450
  3.4.2; b:) volum fra 251 til 1.000 kubikkmeter   13 200
Note; 4: Maksimum 5 % av minste involverte eiendomsareal begrenset opp til 500 kvadratmeter   
Note; 5: Maksimum 5 % av minste involverte eiendomsvolum begrenset opp til 1 000 kubikkmeter   
Maksimum 5 % av minste involverte eiendoms areal begrenset opp til 500 m3

3. 5: Arealoverføring   

3. 5. 1) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie (Note; 6)  

 
  3.5.1; a: areal fra 0, til 250 kvadratmeter per stykk 27 500
  3.5.1; b: areal fra 251, til 500 kvadratmeter per stykk 33 000
  3.5.1; c: areal fra 501, til 750 kvadratmeter per stykk 36 300
  3.5.1; d: fra 751 kvadratmeter (Note; 7) tillegg per påbegynt 500 kvadratmeter 2 310

3. 5. 2) Anleggseiendom (Note 6)  

  3.5.2: a: volum fra 0, til 250 kubikkmeter per stykk 33 000
  3.5.2; b: volum fra 251 til 500kubikkmeter per stykk 38 500
  3.5.2; c: volum fra 501 til 750kubikkmeter per stykk 44 000
  3.5.2;.d: fra 751 kubikkmeter (Note; 8) tillegg per påbegynt 500 kubikkmeter 2 310

Note; 6: Arealoverføring utløser dokumentavgift.   

Note; 7: Begrenset oppad til kr 100 000,- (inklusiv gebyr etter 3.5.1.c)
Note; 8: Begrenset oppad til kr 100 000,- (inklusiv gebyr etter 3.5.2.c)

3. 6: Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning   

 

3. 6; a: for inntil 2 punkter    8 250

 

3. 6; b: for flere grensepunkter per punkt 1 430

3. 7: Klarlegging av eksisterende grense der grensen enten ikke er koordinatbestemt tidligere eller klarlegging av rettigheter   

 

3. 7; a: for inntil 2 punkter 

 

14 300

 

3. 7; b: for flere grensepunkter 

per punkt

2 860

3. 8: Privat grenseavtale, matrikkelloven § 19   

 

3. 8;.a: for inntil 2 punkter eller 100 meter grenselengde 

  6 050

 

3. 8; b: for hvert nytt punkt eller påbegynt 100 meter grenselengde

  1 650

3. 9:Utstedelse av matrikkelbrev

Gebyret reguleres av til enhver tid gjeldene satser fastsatt av Statens kartverk.

 

3. 9; a: Inntil 10 sider

per brev

175

 

3. 9; b: Over 10 sider 

per brev

350

3. 10: Areal til offentlig veg- og jernbanegrunn (Note 9)   

 

3. 10; a: Areal fra 0, til 250 kvadratmeter  

per stykk

12 600

 

3. 10; b: Areal fra 251 til 500 kvadratmeter 

per stykk

15 600

 

3. 10; c: Areal fra 501 til 750 kvadratmeter  

per stykk

22 800

 

3. 10; d: Areal fra 751 kvadratmeter  

tillegg per påbegynt 500 m2

2 520

Note 9: Gjelder ved benyttelse av de forenklede reglene i matrikkelloven § 24 fjerde ledd   

Gjelder for punktene 3,.10 punkt a til c: I en rekvisisjon der flere enn 5 arealoverføringer måles opp samtidig gis det 20 % rabatt.   


 

 

D4 Gebyr etter konsesjonsloven

4. 1 Behandling av konsesjonssaker. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, § 2. FOR-2011-12-14-1336 

Tjeneste / tilbud

 
4. 1, a) Gebyr 5 000

 

 

D5 Gebyr etter jordloven

5. 1 Behandling av saker etter jordloven. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, § 2. FOR-2011-12-14-1336 

Tjeneste / tilbud

 
5. 1, a) Gebyr for jordlovsbehandling; jordlovens § 12 2 000

 

 

D6 Viltforvaltning

Tjeneste / tilbud

 
6. 1. Fellingsavgift - voksen hjort 430
6. 2. Fellingsavgift - hjortekalv 261

 

 

D7 Gebyr etter forskrift om begrensing av forurensing

Tjeneste / tilbud

 
7. 1. a Behandling av tiltaksplan etter forurensningsloven § 52, a - per. stykk 7 656

 

 

D8 Priser på kartsalg, kopiering, megleropplysninger med mer

8. 1 Utskrift (kan være pdf av kart eller ortofoto (uansett målestokk))

Selvbetjening på nett for kartutsnitt er gratis. Gebyrene er ikke momspliktige.

Tjeneste / tilbud

 
8. 1, a) A4 200
8. 1, b) A3 296
8. 1, c) A2 390
8. 1, d) A1 486
8. 1, e) A0 698

7. 2 Digitale kart (pris ifølge GEOVEKST)

 
8. 2, a) Digitale kart 997,50
8. 2, b) Plankart 997,50
8. 2, c) Tillegg for plangrense, SOSI-format 1 059,00

8. 3 Manuell bearbeiding av kart

 
8. 3, a) Gebyr etter brukt tid (*) - per time 1 030
(*) Gjelder ikke for punkt 3. 2, 1 til 3. 2, 4, 3. 3, 3. 4 og 3. 5. 

8. 4 Betalingssatser

 
8.4.1.a: Eiendomsmeglerpakke (bebygd eiendom) per stykk 1 500
8.4.1.b: Eiendomsmeglerpakke (ubebygd eiendom) per stykk 1 300
8.4.2.a: Rapporter og informasjon (matrikkelrapport) per stykk 250
8.4.2.b: Rapporter og informasjon (ferdigattest/midlertidig brukstillatelse) per stykk 270
8.4.2.c: Rapporter og informasjon (detaljert rapport for vannmåler, vann og avløpsavgift) per stykk 250
8.4.2.d: Rapporter og informasjon (gjeldende arealplaner med bestemmelser) per stykk 570
8.4.2.e: Rapporter og informasjon (kommunale avgifter) per stykk 270
8.4.2.f: Rapporter og informasjon (kulturminnerapport) per stykk 150
8.4.3.a: Kart og ortofoto (eiendomskart med grenser) per stykk 250
8.4.3.b: Kart og ortofoto (situasjonskart) per stykk 250
8.4.3.c: Kart og ortofoto (oversiktskart) per stykk 100
8.4.3.d: Kart og ortofoto (vegstatuskart) per stykk 150
8.4.3.e: Kart og ortofoto (ledningskart) per stykk 250
8.4.3.f: Kart og ortofoto (flom- og støysoner) per stykk 150
8.4.3.g: Kart og ortofoto (ortofoto (historiske)) per stykk 250
8.4.3.h: Kart og ortofoto (ortofoto (med grenser) per stykk 250
Prisene er eksklusiv leverandørpåslag, som kan variere. Alle priser er eksklusiv MVA.