Artikkelindeks

 

Gebyr etter plan- og bygningsloven (pbl)

1. 2 Plansaker

For saker etter punkt 1. 2. a og 1. 2. b beregnes kun et fast enhetsgebyr. For saker etter 1. 2. c til og med 1. 2. f beregnes et samlet gebyr etter summen av a, b og c. Dersom reguleringsplanen avvises, betales 50 % av samlet gebyr. Fremlegges revidert planforslag i samme område beregnes nytt gebyr med 100 %.

(A.) Enhetsgebyr for sakstype

per sak

Pris

1. 2  a: Endring av reguleringsplan, (administrativ behandling)   19 275
1. 2  b: Endring av reguleringsplan, (politisk behandling)   32 125
1. 2  c: Detaljreguleringsplan, jf. pbl § 12 avsnitt 12. Reguleringsplan i samsvar med overordnet plan.   257 000
1. 2  d: Detaljreguleringsplan, jf.  pbl § 12 avsnitt 12. Reguleringsplan ikke i samsvar med overordnet plan.   282 700
1. 2  e: Detaljreguleringsplan med planprogram og K U, jf. § 12 avsnitt  12. Reguleringsplan i samsvar med overordnet plan.   417 500
1. 2  f: Detaljreguleringsplan med planprogram og K U, jf. § 12 avsnitt  12. Reguleringsplan ikke i samsvar med overordnet plan.   499 750

(B.) Gebyr oppstartsmøte

   
1. 2. g:  Veiledningsmøte per møte 4 000
1. 2.  h: For hvert oppstartsmøte per møte 19 275
1. 2.  i: Underveismøte per møte 4 000
1. 2. j: Pakke: Ett oppstartsmøte og to underveismøter   20 457

(C.) Arealgebyr for planområde

   
1. 2; k: For planområdets arealer, inntil 100.000 m2, betales per m2 grunnareal.  per m2 7,75
(det beregnes ikke gebyr for den del av planområdets arealer som overstiger 100.000 m2)  

1. 3 Konsekvensutredning, pbl. kapittel 7; A

   
1. 3 A: Gjelder i de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg, I og II-tiltak til forskrift om konsekvensutredning   77 100

1. 4 Tiltak etter pbl. § 20. 1 og § 20. 2

   
For søknader i to trinn (rammetillatelse og igangsettelsestilatelse) ilegges gebyr på 100 %. For søknader i ett trinn ilegges samlet gebyr (90 %). Arealer er definert som bruksareal (BRA). BRA skal beregnes for alle etasjer, også kjeller og loft. Det beregnes ikke teoretiske etasjeplan for bygninger med etasjehøyde over 3 meter.  

1. 4  A: Grunnbeløp

   
Administrative kostnader og forberedende saksbehandling i saker etter  punkt 1. 4.    4 194 
Søknader som er komplett på søknadstidspunkt faktureres med 80 % av grunnbeløp. Søknad via Byggsøk faktureres med 80 % av grunnbeløpet 

1. 4 B: Nybygg

   
Nybygg er skilt ut som egen gebyrkategori. Hvert bygg gebyrlegges for seg. 
    Boliger 1. til 5. enhet  per enhet 20 000
    Boliger 6. til 10. enhet per enhet 17 500
    Boliger fra 11. enhet per enhet 6 250
    Andre nybygg per kvadratmeter 77
Det beregnes gebyr for minimum 50 m2 og maksimum 10 000 m2. For terrasser, takoverbygg og andre nybygg, påbygg, tilbygg og underbygg som ikke fullt ut er omsluttet av tak og vegger beregnes gebyr etter pkt. 1. 4. k dersom tiltakets BRA ikke overskrider 50 m2.  

1. 4 C: Påbygg, tilbygg og underbygg

   
    Gebyr beregnes for det samlede nye arealet per kvadratmeter 84
Det beregnes gebyr for minimum 50 m2 og maksimum 10 000 m2. For terrasser, takoverbygg og andre nybygg, påbygg, tilbygg og underbygg som ikke fullt ut er omsluttet av tak og vegger beregnes gebyr etter pkt. 1. 4. k dersom tiltakets BRA ikke overskrider 50 m2

Utendørs anlegg. 

   
For søknader om veg, tunneler, broer, parkeringsplasser, lekeplasser, idrettsanlegg og lignende beregnes gebyr utfra det areal tiltaket utgjør. Gebyr ble tidligere beregnet per m2
1. 4  d: Areal under 1.000 m2   3 495
1. 4  e:  Areal fra 1.000 til 5.000 m2   11 185
1. 4  f:  Areal over 5.000 m2   16 776

Endring av eksisterende bebyggelse

   
1. 4  g:  Innvendig ombygging og bruksendring. per kvadratmeter BRA 84
1. 4  h:  Fasadeendring per bygning 3 212
Det beregnes gebyr for minimum 50 m2 og maksimum 5 000 m2.  

Riving

 

 

 
1. 4 i:  Riving av bygg, konstruksjoner og anlegg 0 til 100 m2   3 495
1. 4. j   Riving av bygg, konstruksjoner og anlegg over 100 m(nytt i 2019)   9 520
.  

Andre tiltak

   

1. 4 k: For saksbehandling av alle andre typer søknadspliktige tiltak som ikke kan beregnes etter forannevnte satser, herunder igangsettingstillatelser, reviderte tegninger, fornyelse av tillatelser og lignende 

3 495

1. 5 Ansvarsrett

   

Ved behandling av søknad om ansvarsrett

   
1. 5. A: Gebyr per foretak 810
1. 5. B: Gebyr for personlig ansvarsrett søknad (selvbygger) og for foretak uten sentral godkjenning   2 516
1. 5. C: Avslag på søknad om ansvarsrett   2 516

1. 6 Delingssøknad, pbl. § 20 avsnitt 1, bokstav m.

   
Ved fradeling av flere tomter med grunnlag i samme søknad beregnes 10 % av opprinnelig gebyr fra og med tomt nummer 6.  
1. 6. a: Fradeling av grunn til bolig eller annet formål (der grensene er i samsvar med reguleringsplan) per parsell 12 400
1. 6. b: Fradeling av grunn til bolig eller annet formål (der grensene ikke er i samsvar med reguleringsplan eller i uregulert område) per parsell 16 000
1. 6. c: Fradeling som gjelder tilleggsareal/arealoverføring, mindre arealer til garasjer, parkering, naust o.l. (der grensene er i samsvar med reguleringsplan) per areal/parsell  6 200
1. 6. d: Fradeling som gjelder tilleggsareal/arealoverføring, mindre arealer til garasjer, parkering, naust o.l. (der grensene ikke er i samsvar med reguleringsplan eller i uregulert område) per areal/parsell  11 000
1. 6. e: For søknad om tillegg/endring av søknad   2 600

1. 7 Dispensasjonssøknad

   
1. 7, A: Søknad om dispensasjon fra lov, plan og forskrift 18 per søknad 12 850
1. 7. b: Fra og med dispensasjon 2 m.fl. beregnes gebyr per dispensasjon 6 000
1. 7. B   Søknad om fritak for teknisk forskrift per søknad 11 250
18 Ved flere dispensasjoner i samme sak beregnes det redusert gebyr fra dispensasjon 2. Det beregnes gebyr for hver dispensasjon begrenset oppad til kr 24 850. 

1. 8 Behandling av avfallsplan

   
1. 8, A: Behandling av avfallsplan per stykk 2 796

1. 9 Forhåndskonferanse

   
1. 9, A: Forhåndskonferanse om søknadspliktige tiltak per stykk 2 377
1. 9. b: Underveismøte uten befaring per stykk 1 200
1. 9. c: Underveismøte med befaring per stykk 1 500

1. 10 Skriftlig forhåndsvurdering

   
1. 10. a) Skriftlig forhåndsvurdering av tiltak per sak 1 750

1. 11 Oppfølging av ulovligheter

   
1. 11. a) Oppfølging av ulovligheter etter pbl. per time 980