Gebyrene gjøres gjeldende som forskrift, med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) av 27.6.2008 § 33-1, Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) av 16.6.2017 § 15, Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17.6.2005 § 32 og forskrift av 26.6.2009 (matrikkelforskriften) § 16, Lov om vern mot forurensning av 13.3.1981 nr. 6 § 52 a og Forskrift av 1.6.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning § 11-4 og Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker § 27 a og Forskrift av 14.12.2011 nr. 1336 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v.

Generelle bestemmelser etter plan- og bygningsloven

1. 1, b. Alle gebyr skal betales til Askøy kommune. Gebyr som er fakturert i henhold til gebyrregulativ skal innbetales i samsvar med faktura selv om det foreligger klage på vedtak, klage på gebyr, søknad om nedsettelse av gebyr, overskredet tidsfrist for behandling eller lignende.

Etterfølgende endringer med betydning for gebyrfastsettelsen vil bli håndtert gjennom etteroppgjør. Betaling skal skje etter regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt komplett søknad eller planforslag foreligger. Utredningsgrunnlaget, bruksareal (BRA) utregnes i henhold til Norsk standar 3940. Åpne bygg gebyrlegges som om de hadde omsluttende vegger. Gebyrene er unntatt for merverdiavgift.

1. 1, b. Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33, 1. Tiltakshaver eller forslagsstiller har imidlertid anledning til å søke om nedsettelse av gebyr, der gebyret anses som åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr må innsendes innen 3 uker etter at faktura er mottatt.

1. 1, c. Byggesaksgebyret dekker kostnadene med tilsyn, jf. pbl. § 33, 1. For oppfølging av ulovligheter vises det til punkt 1, 10, a.

1. 1. d. For bygge-, eller fradelingssøknader som ikke kan tas til behandling (vedtak om avvisning), beregnes gebyr etter punkt 1, 4, a.

1. 1, e. For søknader som avslås, betales det 80 % av fullt gebyr. Avslagsgebyr blir ikke godskrevet ved innsendelse av ny søknad. Dette gjelder kommunens behandling, uavhengig av fylkesmannens endelige avgjørelse.

1. 1, f. Når saken avsluttes før førstegangsvedtak, enten ved at tiltakshaver eller ansvarlig søker skriftlig trekker søknaden, eller saken avsluttes av kommunen på grunn av manglende oppfølging fra søker, beregnes kr 1 400 i gebyr.

1. 1, g. Dersom en søknad trekkes etter at tillatelse er gitt eller ved bortfall av tillatelse i henhold til pbl. § 21, 9, refunderes ikke noe gebyr.

1. 1, h. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før byggesaksgebyr er betalt.

1. 1, i. Før planforslag legges ut til offentlig ettersyn skal plangebyret være innbetalt.

Back to top