Om nemnda

 • Vilt- og innlandsfiskenemda skal ivareta vilt- og innlandsfiskeressursene på Askøy.
 • Sentrale lover og forskrifter som håndheves av nemda er:
   • Lov om viltet (Viltloven),
   • Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever,
   • Forskrift om jakt og fangsttider
   • Forskrift om kommunale viltfond
   • Forskrift om utøvelse av jakt og fangst.
   • Listen er ikke fullstendig. Det er også utarbeidet rundskriv til disse forskriftene.

  Oppgaver

   • Tradisjonelt har nemda behandlet flest saker i forbindelse med hjortejakten.
   • Vilt- og innlandsfiskenemda er også med på et hjortetellingsprosjekt.
   • Nemda har ikke fast oppsatt møteplan, men holder møter etter behov

  Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer


  Kontakt avdelingen

Back to top