Om Kontrollutvalget

 • Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 1. (Forskrift om kontrollutvalg.)
 • Kommunestyret velger representanter til kontrollutvalget.
 • Utvalget har 5 medlemmer og minimum et av disse må være medlem av kommunestyret.
 • Leder for kontrollutvalget velges fra et parti i opposisjon.
 • Medlemmene og varamedlemmene kan ikke være representert i andre politiske utvalg med avgjørelsesmyndighet.
 • Ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem eller varamedlem av andre kommunale nemnder, råd eller kommunale AS og ansatte i kommunen r utelukket fra valg.
 • Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer.
 • Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret.
 • Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, kan ikke legges til kommuneadministrasjonen, eller til revisjonen.

Oppgaver

 • Kontrollutvalget fører tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyret sine vegne.
 • Kontrollutvalget har som hovedformål å medvirke til en allmenn tillit i befolkningen, med hensyn
  til best mulig løsning av kommunale oppgaver.
 • Utvalget skal påse at den kommunale oppgaveløsningen er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
 • Utvalget skal også se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Revisjon

 • Askøy kommune har inngått avtale med Deloitte AS om levering av revisjonstjenester.
 • Revisjonstjenestene omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll i selskap som kommunen har eierinteresser i, og andre kontroll- og tilsynsoppgaver i regi av kontrollutvalget.

Sekretariat

 • Kommune kjøper sekretariats-tjenester til kontrollutvalget av Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune.
 • Sekretariats-tjenestene omfatter blant annet saksforberedelse for kontrollutvalget, møteinnkalling og saksoppfølging etter møter. (Eksempel er føring av møteprotokoll og iverksetting av vedtak.)
 • Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget er direkte underlagt kontrollutvalget. De plikter å følge
  utvalget sine retningslinjer og pålegg.


 Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer

 • Kontrollutvalget har normalt seks ordinære møter i året.
 • Møtene er åpne for publikum.
 • Sakspapirer, rapporter, protokoller og kontaktinformasjon for kontrollutvalget finner du ved å klikke på lenken nedenfor.


Rapporter og årsmeldinger

 

Delegasjonsreglementet


Kontakt sekretariatet

 • Henvendelser sendes på e-post til  

Nyttige lenker