Om Kontrollutvalget

  • Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 1.
  • Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll på vegne av kommunestyret med den kommunale forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
  • Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer.
  • Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret.

Sammensetning

  • Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer, hvorav minst 1 fra kommunestyret.
  • Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og leder og nestleder.
  • Leder for kontrollutvalget velges fra et parti i opposisjon.
  • Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem eller varamedlem av andre kommunale nemnder, råd eller kommunale AS og ansatte i kommunen.

Delegasjonsreglementet


Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer


Kontakt avdelingen